شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ حال خوبت را به هيچکس کره نزن يادبگير بدون نياز به ديگران شاد باشي بخند و اميدوار باش باور کن اين مردم حوصله ي خودشان را هم ندارند تو بايد خودت دليل اتفاقات خوب زندگي ات باشي
چراغ جادو
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top