شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ قوي بودن به اين معني نيست که بايد در يک زد و خورد مبارزه کنيد . قدرت واقعي يعني : آنقدر بالغ و عاقل شده باشيد که از کنار حرفهاي پوچ و غير منطقي آدمهاي مزاحم و آشوبگر با بي توجهي و بي محلي رد شويد .
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top