شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مخفي کن پيش دزد ؛ مالت را پيش فقير ؛ ثروتت را پيش اسير ؛ آزاديت را پيش مريض ؛ سلامتيت را پيش گرفتار ؛ رهايت را پيش خسيس ؛ ولخرجيت را پيش هرزه و نا اهل ؛ ناموست را پيش زندگي نا آرام ؛ زندگي آرامت را پيش نامرد ؛ بي کسي يت را پيش افتاده ؛ ايستادنت را پيش ناتوان ؛ زرنگيت را پيش مظلوم ؛ قدرتت را پيش بي کار ؛ شغلت را پيش حسود ؛ فکرت را
چراغ جادو
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top