شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ دلگير مباش مرغاني که نزد تو دانه خورده اند ؛ نزد همسايه تخم گذاردند .... ايمان داشته باش روزي بوي کبابشان به مشامت خواهد رسيد . !!!
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top