شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ لازم نيست هميشه بر همه امور کنترل داشته باشي، اين کار تنها استرس شما را افزايش خواهد داد
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top