شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ عشق يک چرخه است: وقتي عاشق مي شويد، صدمه مي بينيد. وقتي صدمه مي بينيد، متنفر مي شويد. وقتي متنفر مي شويد، سعي مي کنيد فراموش کنيد. وقتي سعي مي کنيد فراموش کنيد، دل تنگ مي شويد. وقتي دل تنگ مي شويد... در نهايت دوباره عاشق مي شويد.
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top