شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ در يک رابطه بودن به معناي بوسيدن، قرار گذاشتن يا در دسترس بودن نيست. به معناي بودن با کسي است که شما را به گونه اي خوشحال کند که هيچ کس ديگري نتواند!
mp3 player شوکر
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top