شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ زناني که خود را باور دارند و مي دانند که اگر تصميم بگيرند قادر به انجام هر کاري هستند، داراي يک زيبايي دروني مي باشند. در توانايي و عزم يک زن که مسيرش را بدون تسليم شدن در برابر موانع طي ميکند، شکوه و زيبايي وجود دارد. در زني که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت ميگيرد، و مي داند که ميتواند به زمين بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد، زيبايي وجود دارد.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top