شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ خيلي از اتفاقات دنيا از لندن شروع مي شود . طراحي مي شود فکر و بعد در کشورهاي ديگر دنيا اجرا مي گردد. ناشناش
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top