شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ تخم مرغ تخم مرغ در دستگاه گوارش به هورمون استروژن مي چسبد . به همين دليل سرطان سينه در خانم هايي که تخم مرغ مصرف کرده اند پايين تر است .
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top