سفارش تبلیغ
صبا ویژن
  • + هر روز ممکن است خوب نباشد...اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد!
  • + عشق یک چرخه است: وقتی عاشق می شوید، صدمه می بینید. وقتی صدمه می بینید، متنفر می شوید. وقتی متنفر می شوید، سعی می کنید فراموش کنید. وقتی سعی می کنید فراموش کنید، دل تنگ می شوید. وقتی دل تنگ می شوید... در نهایت دوباره عاشق می شوید.
  • + همه افراد به عنوان یک انسان باید مورد احترام قرار گیرند اما از هیچکس نباید بت ساخته شود.
  • + اغلب روابط به سمت شکست می روند. نه بخاطر حضور نداشتن عشق. عشق همیشه حاضر است. تنها مشکل این است که یکی بسیار زیاد دوست داشته شده است و دیگری به اندازه کافی دوست داشته نشده است!
  • + در یک رابطه بودن به معنای بوسیدن، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن نیست. به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند!
  • + اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید!
  • + خوشحال بودن یعنی بدست آوردن یک زندگی و تقسیم آن با دیگران!
  • + برای زندگی کردن دو راه وجود دارد. یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است.
  • + اگر کسی همان مقدار عشقی که شما نثارش میکنید، نثارتان نکرد، و به گونه ای رفتار کرد که گویی در اغلب اوقات اهمیتی ندارید، این میتواند نشانه ای بزرگ از این حقیقت باشد که در زندگیتان به وی نیازی ندارید. تنها کسانی که واقعاً در زندگیمان به آنها نیاز داریم، آنهایی هستند که به ما احترام می گذارند و در زندگیشان به اندازه کافی خواهانمانند.
  • + زنانی که خود را باور دارند و می دانند که اگر تصمیم بگیرند قادر به انجام هر کاری هستند، دارای یک زیبایی درونی می باشند. در توانایی و عزم یک زن که مسیرش را بدون تسلیم شدن در برابر موانع طی میکند، شکوه و زیبایی وجود دارد. در زنی که اعتماد بنفسش از تجربه ها نشأت میگیرد، و می داند که میتواند به زمین بخورد، خود را بلند کند و ادامه دهد، زیبایی وجود دارد.

طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

 

Album Call Me Maybe 2012

 

I threw a wish in the well,
Don’t ask me, I’ll never tell
I looked to you as it fell,
and now you’re in my way
I trade my soul for a wish,
pennies and dimes for a kiss
I wasn’t looking for this,
but now you’re in my way
Your stare was holdin’, Ripped jeans, skin was showin’
Hot night, wind was blowin’
Where you think you’re going, baby?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here’s my number,
so call me, maybe?

It’s hard to look right,
at you baby,
but here’s my number,
so call me, maybe?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here’s my number,
so call me, maybe?

And all the other boys,
try to chase me,
but here’s my number,
so call me, maybe?

You took your time with the call,
I took no time with the fall
You gave me nothing at all,
but still, you’re in my way
I beg, and borrow and steal
Have foresight and it’s real
I didn’t know I would feel it,
but it’s in my way
Your stare was holdin’, Ripped jeans, skin was showin’
Hot night, wind was blowin’
Where you think you’re going, baby?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here’s my number,
so call me, maybe?

It’s hard to look right,
at you baby,
but here’s my number,
so call me, maybe?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here’s my number,
so call me, maybe?

And all the other boys,
try to chase me,
but here’s my number,
so call me, maybe?

Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so, so bad

Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that
I missed you so, so bad

It’s hard to look right,
at you baby,
but here’s my number,
so call me, maybe?

Hey, I just met you,
and this is crazy,
but here’s my number,
so call me, maybe?

And all the other boys,
try to chase me,
but here’s my number,
so call me, maybe?

Before you came into my life
I missed you so bad
I missed you so bad
I missed you so so bad

Before you came into my life
I missed you so bad
And you should know that

So call me, maybe?


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

§ Did you know for every human there are 200 million insects

§ Did you know the average bed contains over 6 billion dust mites

§ Did you know an iguana can stay under water for 28 minutes

§ Did you know emus can"t walk backwards

§ Did you know the Eifel Tower has 2,500,000 rivets

§ Did you know Americas top selling ice cream flavor is vanilla

§ Did you know the doorbell was invented in 1831

§ Did you know there are 7 points on the Statue of Liberty"s crown

§ Did you know the oldest known vegetable is the pea

§ Did you know the most fatal car accidents occur on Saturdays

§ Did you know the average hen lays 228 eggs a year

§ Did you know the Eiffel Tower has 1,792 steps

§ Did you know Iceland consumes more Coca Cola than any other country

§ Did you know Oak trees don"t produce acorns until they are 50 years old

§ Did you know the word "almost" is the longest word spelt alphabetically

§ Did you know the word "rhythm" is the longest word without a vowel

§ Did you know human thigh bones are stronger than concrete

§ Did you know Earth is the only planet not named after a god

§ Did you know months that start on a Sunday will always have a Friday the 13th

§ Did you know more people are allergic to cows milk than any other food

§ Did you know more people are killed from bees than snakes

§ Did you know the average person laughs 10 times a day

§ Did you know the Atlantic Ocean is saltier than the Pacific

§ Did you know your mouth produces 1 liter of saliva a day

§ Did you know your head contains 22 bones

§ Did you know the colored part of your eye is called the iris

§ Did you know you breathe 23,000 times a day

§ Did you know if your DNA was stretched out it would reach to the moon 6,000 times

§ Did you know everyone has a unique tongue print

§ Did you know you begin to feel thirsty when your body losses 1% of water

§ Did you know hiccups usually lasts for 5 minutes

§ Did you know not all your taste buds are on our tongue (10% are on the insides of you cheeks)

§ Did you know the life span of a house fly is between 10 to 25 days

§ Did you know a dolphins top speed is 60kmh (37mph)

§ Did you know the smallest dog is the Chihuahua

§ Did you know a sharks top speed is 70kmh (44mph)

§ Did you know there are 70 million sheep in New Zealand (with 4 million people)

§ Did you know sharks are immune to all known diseases

§ Did you know the worlds smallest bird is the "bee hummingbird" found in Cuba

§ Did you know African elephants only have 4 teeth


نظر() آیا می دانستید که ..... ،

  

 

 

From Wikipedia, the free encyclopedia

Overview of the forms and functions of memory in the sciences

In psychologymemory is the processes by which information is encoded, stored, and retrieved. Encoding allows information that is from the outside world to reach our senses in the forms of chemical and physical stimuli. In this first stage we must change the information so that we may put the memory into the encoding process. Storage is the second memory stage or process. This entails that we maintain information over periods of time. Finally the third process is retrieval. This is the retrieval of information that we have stored. We must locate it and return it to our consciousness. Some retrieval attempts may be effortless due to the type of information.

From an information processing perspective there are three main stages in the formation and retrieval of memory:

§ Encoding or registration (receiving, processing and combining of received information)

§ Storage (creation of a permanent record of the encoded information)

§ Retrievalrecall or recollection (calling back the stored information in response to some cue for use in a process or activity)

 

 

Contents

§ 1 Sensory memory

§ 2 Short-term memory

§ 3 Long-term memory

§ 4 Models

§ 4.1 Atkinson-Shiffrin model

§ 4.2 Working memory

§ 5 Types of memory

§ 5.1 Classification by information type

§ 5.2 Classification by temporal direction

§ 6 Techniques used to study memory

§ 6.1 Techniques used to assess infants’ memory

§ 6.2 Techniques used to assess older children and adults" memory

§ 7 Physiology

§ 8 Cognitive neuroscience of memory

§ 9 Genetics

§ 10 Memory in infancy

§ 11 Memory and aging

§ 12 Disorders

§ 13 Factors that influence memory

§ 13.1 Influence of odors and emotions

§ 13.2 Interference from previous knowledge

§ 14 Memory Construction

§ 15 Improving memory

§ 15.1 Levels of processing

§ 15.2 Methods to optimize memorization

§ 16 See also

§ 17 References

§ 18 Footnotes

 

Sensory memory

Main article: Sensory memory

Sensory memory corresponds approximately to the initial 200–500 milliseconds after an item is perceived. The ability to look at an item, and remember what it looked like with just a second of observation, or memorisation, is an example of sensory memory. With very short presentations, participants often report that they seem to "see" more than they can actually report. The first experiments exploring this form of sensory memory were conducted by George Sperling (1963) [1] using the "partial report paradigm". Subjects were presented with a grid of 12 letters, arranged into three rows of four. After a brief presentation, subjects were then played either a high, medium or low tone, cuing them which of the rows to report. Based on these partial report experiments, Sperling was able to show that the capacity of sensory memory was approximately 12 items, but that it degraded very quickly (within a few hundred milliseconds). Because this form of memory degrades so quickly, participants would see the display, but be unable to report all of the items (12 in the "whole report" procedure) before they decayed. This type of memory cannot be prolonged via rehearsal.

There are many types of sensory memories. Iconic memory is a type of sensory memory that briefly stores an image which has been perceived for a small duration.Echoic memory is another type of sensory memory that briefly stores sounds which has been perceived for a small duration.[2]

Short-term memory

Main article: Short-term memory

Short-term memory allows recall for a period of several seconds to a minute without rehearsal. Its capacity is also very limited: George A. Miller (1956), when working atBell Laboratories, conducted experiments showing that the store of short-term memory was 7±2 items (the title of his famous paper, "The magical number 7±2"). Modern estimates of the capacity of short-term memory are lower, typically of the order of 4–5 items,[3] however, memory capacity can be increased through a process called chunking.[4] For example, in recalling a ten-digit telephone number, a person could chunk the digits into three groups: first, the area code (such as 123), then a three-digit chunk (456) and lastly a four-digit chunk (7890). This method of remembering telephone numbers is far more effective than attempting to remember a string of 10 digits; this is because we are able to chunk the information into meaningful groups of numbers. This may be reflected in some countries in the tendency to display telephone numbers as several chunks of three numbers, with the final four-number group generally broken down into two groups of two.

Short-term memory is believed to rely mostly on an acoustic code for storing information, and to a lesser extent a visual code. Conrad (1964)[5] found that test subjects had more difficulty recalling collections of letters that were acoustically similar (e.g. E, P, D). Confusion with recalling acoustically similar letters rather than visually similar letters implies that the letters were encoded acoustically. Conrad"s (1964) study however, deals with the encoding of written text, thus while memory of written language may rely on acoustic components, generalisations to all forms of memory cannot be made.

Long-term memory

 

The storage in sensory memory and short-term memory generally have a strictly limited capacity and duration, which means that information is not retained indefinitely. By contrast, long-term memory can store much larger quantities of information for potentially unlimited duration (sometimes a whole life span). Its capacity is immeasurably large. For example, given a random seven-digit number we may remember it for only a few seconds before forgetting, suggesting it was stored in our short-term memory. On the other hand, we can remember telephone numbers for many years through repetition; this information is said to be stored in long-term memory.

While short-term memory encodes information acoustically, long-term memory encodes it semantically: Baddeley (1966)[6] discovered that after 20 minutes, test subjects had the most difficulty recalling a collection of words that had similar meanings (e.g. big, large, great, huge) long-term. Another part of long-term memory is episodic memory "which attempts to capture information such as “what”, “when” and “where”.[7] With episodic memory individuals are able to recall specific events such as birthday parties and weddings.

Short-term memory is supported by transient patterns of neuronal communication, dependent on regions of the frontal lobe (especially dorsolateral prefrontal cortex) and the parietal lobe. Long-term memories, on the other hand, are maintained by more stable and permanent changes in neural connections widely spread throughout the brain. The hippocampus is essential (for learning new information) to the consolidation of information from short-term to long-term memory, although it does not seem to store information itself. Without the hippocampus, new memories are unable to be stored into long-term memory, as learned from HM after removal of his hippocampus[citation needed], and there will be a very short attention span. Furthermore, it may be involved in changing neural connections for a period of three months or more after the initial learning. One of the primary functions of sleep is thought to be improving consolidation of information, as several studies have demonstrated that memory depends on getting sufficient sleep between training and test.[8] Additionally, data obtained from neuroimaging studies have shown activation patterns in the sleeping brain which mirror those recorded during the learning of tasks from the previous day[citation needed], suggesting that new memories may be solidified through such rehearsal.

Research has suggested that long-term memory storage in humans may be regulated by DNA methylation.[9]

Models

Models of memory provide abstract representations of how memory is believed to work. Below are several models proposed over the years by various psychologists. Note that there is some controversy as to whether there are several memory structures, for example, Tarnow (2005) finds that it is likely that there is only one memory structure between 6 and 600 seconds.

Atkinson-Shiffrin model

 

See also: Memory consolidation

The multi-store model (also known as Atkinson-Shiffrin memory model) was first recognised in 1968 by Atkinson and Shiffrin.

The multi-store model has been criticised for being too simplistic. For instance, long-term memory is believed to be actually made up of multiple subcomponents, such as episodic and procedural memory. It also proposes that rehearsal is the only mechanism by which information eventually reaches long-term storage, but evidence shows us capable of remembering things without rehearsal.

The model also shows all the memory stores as being a single unit whereas research into this shows differently. For example, short-term memory can be broken up into different units such as visual information and acoustic information. Patient KF proves this. Patient KF was brain damaged and had problems with his short term memory. He had problems with things such as spoken numbers, letters and words and with significant sounds (such as doorbells and cats meowing). Other parts of short term memory were unaffected, such as visual (pictures).[10]

It also shows the sensory store as a single unit whilst we know that the sensory store is split up into several different parts such as taste, vision, and hearing.

Working memory

 

The working memory model.

Main article: Working memory

In 1974 Baddeley and Hitch proposed a working memory model which replaced the concept of general short term memory with specific, active components. In this model, working memory consists of three basic stores: the central executive, the phonological loop and the visuo-spatial sketchpad. In 2000 this model was expanded with the multimodal episodic buffer.[11]

The central executive essentially acts as attention. It channels information to the three component processes: the phonological loop, the visuo-spatial sketchpad, and the episodic buffer.

The phonological loop stores auditory information by silently rehearsing sounds or words in a continuous loop: the articulatory process (for example the repetition of a telephone number over and over again). A short list of data is easier to remember.

The visuospatial sketchpad stores visual and spatial information. It is engaged when performing spatial tasks (such as judging distances) or visual ones (such as counting the windows on a house or imagining images).

The episodic buffer is dedicated to linking information across domains to form integrated units of visual, spatial, and verbal information and chronological ordering (e.g., the memory of a story or a movie scene). The episodic buffer is also assumed to have links to long-term memory and semantical meaning.

The working memory model explains many practical observations, such as why it is easier to do two different tasks (one verbal and one visual) than two similar tasks (e.g., two visual), and the aforementioned word-length effect. However, the concept of a central executive as noted here has been criticised as inadequate and vague.[citation needed] Working memory is also the premise for what allows us to do everyday activities involving thought. It is the section of memory where we carry out thought processes and use them to learn and reason about topics.[11]

Types of memory

Researchers distinguish between recognition and recall memory. Recognition memory tasks require individuals to indicate whether they have encountered a stimulus (such as a picture or a word) before. Recall memory tasks require participants to retrieve previously learned information. For example, individuals might be asked to produce a series of actions they have seen before or to say a list of words they have heard before.

Classification by information type

Anderson (1976)[12] divides long-term memory into declarative (explicit) andprocedural (implicit) memories.

Declarative memory requires conscious recall, in that some conscious process must call back the information. It is sometimes called explicit memory, since it consists of information that is explicitly stored and retrieved.

Declarative memory can be further sub-divided into semantic memory, which concerns facts taken independent of context; and episodic memory, which concerns information specific to a particular context, such as a time and place. Semantic memory allows the encoding of abstract knowledge about the world, such as "Paris is the capital of France". Episodic memory, on the other hand, is used for more personal memories, such as the sensations, emotions, and personal associations of a particular place or time. Autobiographical memory - memory for particular events within one"s own life - is generally viewed as either equivalent to, or a subset of, episodic memory. Visual memory is part of memory preserving some characteristics of our senses pertaining to visual experience. One is able to place in memory information that resembles objects, places, animals or people in sort of a mental image. Visual memory can result inpriming and it is assumed some kind of perceptual representational system underlies this phenomenon. [13]

In contrast, procedural memory (or implicit memory) is not based on the conscious recall of information, but on implicit learning. Procedural memory is primarily employed in learning motor skills and should be considered a subset of implicit memory. It is revealed when one does better in a given task due only to repetition - no new explicit memories have been formed, but one is unconsciously accessing aspects of those previous experiences. Procedural memory involved in motor learning depends on the cerebellum and basal ganglia.

Topographic memory is the ability to orient oneself in space, to recognize and follow an itinerary, or to recognize familiar places.[14] Getting lost when traveling alone is an example of the failure of topographic memory. This is often reported among elderly patients who are evaluated for dementia. The disorder could be caused by multiple impairments, including difficulties with perception, orientation, and memory.[15]

Flashbulb memories are clear episodic memories of unique and highly emotional events.[16] Remembering where you were or what you were doing when you first heard the news of President Kennedy’s assassination[17] or about 9/11 are examples of flashbulb memories.

Classification by temporal direction

A further major way to distinguish different memory functions is whether the content to be remembered is in the past, retrospective memory, or whether the content is to be remembered in the future, prospective memory. Thus, retrospective memory as a category includes semantic, episodic and autobiographical memory. In contrast, prospective memory is memory for future intentions, or remembering to remember(Winograd, 1988). Prospective memory can be further broken down into event- and time-based prospective remembering. Time-based prospective memories are triggered by a time-cue, such as going to the doctor (action) at 4pm (cue). Event-based prospective memories are intentions triggered by cues, such as remembering to post a letter (action) after seeing a mailbox (cue). Cues do not need to be related to the action (as the mailbox example is), and lists, sticky-notes, knotted handkerchiefs, or string around the finger are all examples of cues that are produced by people as a strategy to enhance prospective memory.

Techniques used to study memory Techniques used to assess infants’ memory

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید مقالات انگلیسی - ،

  

یه روز یه آقایی نشسته بود و روزنامه می خوند که یهو زنش با ماهی تابه می کوبه تو سرش.
مرده میگه: برای چی این کارو کردی؟
زنش جواب میده: به خاطر این زدمت که تو جیب شلوارت یه کاغذ پیدا کردم که توش اسم سامانتا نوشته شده بود ...


مرده میگه: وقتی هفته پیش برای تماشای مسابقه اسب دوانی رفته بودم اسبی که روش شرط بندی کردم اسمش سامانتا بود. زنش معذرت خواهی می کنه و میره به کارای خونه برسه .

.نتیجه اخلاقی: خانمها همیشه زود قضاوت میکنند .سه روز بعدش مرده داشته تلویزیون تماشا می کرده که زنش این بار با یه قابلمه ی بزرگ دوباره می کوبه تو سرش !
بیچاره مرده وقتی به خودش میاد می پرسه: چرا منو زدی؟ زنش جواب میده: آخه اسبت زنگ زده بود! 


.
نتیجه اخلاقی 2: خانمها همیشه درست حس میکنند


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

GENERAL EQUATIONS & STATISTICS آمار و برابری عمومی

A woman worries about the future until she gets a husband..

یک زن نگران آینده است تا زمانی که شوهر کند

A man never worries about the future until he gets a wife.

یک مرد هرگز نگران آینده نیست تا زمانی که زن بگیرد

A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

یک مرد موفق مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج می کند

A successful woman is one who can find such a man.

یک زن موفق زنیست که بتواند چنین مردی را پیدا کند


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

Kangaroo court

When people take the law into their own hands and form courts that are not legal, these are known as kangaroo court.

Keen as mustard

(UK) If someone is very enthusiastic, they are as keen as mustard.

Keep abreast

If you keep abreast of things, you stay informed about developments.

Keep at bay

If you keep someone or something at bay, you maintain a safe distance from them.

Keep body and soul together

If you earn enough to cover your basic expenses, but nothing more than that, you earn enough to keep body and soul together.

Keep in touch

If you keep in touch with someone, you keep communicating with them even though you may live far apart.

Keep it on the Q T

If you keep something on the Q T, you keep it quiet or secret.("Q-T" is also used.)

Keep it under your hat

If you keep something under your hat, you keep it secret.

Keep mum

If you keep mum about something, you keep quiet and don"t tell anyone.

Keep posted

If you keep posted about something, you keep up-to-date with information and developments.

Keep someone at arm"s length

If you keep someone or something at arm"s length, you keep a safe distance away from them.

Keep someone on their toes

If you keep someone on their toes, you make sure that they concentrate on what they are supposed to do.

Keep tabs on someone

If you keep tabs on someone, you check, watch and keep a close eye on what they are doing.

Keep the wolf at bay

If you keep the wolf at bay, you make enough money to avoid going hungry or falling heavily into debt.

Keep the wolf from the door

If you keep the wolf from the door, you have enough money for food and the basic essentials.

Keep up with the Joneses

People who try to keep up with the Joneses are competitive about material possessions and always try to have the latest and best things.

Keep your chin up

(UK) This expression is used to tell someone to have confidence.

Keep your cool

If you keep your cool, you don"t get excessively excited or disturbed in a bad situation.

Keep your ear to the ground

If you keep your ear to the ground, you try to keep informed about something, especially if there are rumours or uncertainties.

Keep your eye on the ball

If you keep your eye on the ball, you stay alert and pay close attention to what is happening.

Keep your eye on the prize

This means that you should keep your focus on achieving a positive end result.

Keep your eyes peeled

If you keep your eyes peeled, you stay alert or watchful.

Keep your fingers crossed

If you are keeping your fingers crossed, you are hoping for a positive outcome.

Keep your hair on

Keep your hair on is advice telling someone to keep calm and not to over-react or get angry.

Keep your head

If you keep your head, you stay calm in times of difficulty.

Keep your head above water

If you are just managing to survive financially, you are keeping your head above water.

Keep your nose clean

If someone is trying to keep their Nose Clean, they are trying to stay out of trouble by not getting involved in any sort of wrong-doing.

Keep your nose to the grindstone

If you keep your nose to the grindstone, you work hard and seriously.

Keep your options open

If someone"s keeping their options open, they aren"t going to restrict themselves or rule out any possible course of action.

Keep your pants on

If someone tells you to keep your pants on, they mean that you should be patient and not make them rush.

Keep your pecker up

If someone tells you to keep your pecker up, they are telling you not to let your problems get on top of you and to try to be optimistic.

Keep your powder dry

If you keep your powder dry, you act cautiously so as not to damage your chances.

Keep your shirt on!

This idiom is used to tell someone to calm down.

Keep your wig on!

(UK) This idiom is used to tell someone to calm down.

Kettle of fish

A pretty or fine kettle of fish is a difficult problem or situation.

Kick a habit

If you kick a habit, you stop doing it.

Kick away the ladder

If someone kicks away the ladder, they remove something that was supporting or helping someone.

Kick in the teeth

Bad news or a sudden disappointment are a kick in the teeth.

Kick over the traces

Kicking over the traces is wild rebellious behaviour or being out of control. It comes from when a horse in harness got a rear leg over the traces, which attach it to the vehicle, it started pulling and became uncontrollable.

Kick something into the long grass

If an issue or problem is kicked into the long grass, it is pushed aside and hidden in the hope that it will be forgotten or ignored.

Kick the ballistics

It means you realise the intensity of a situation. For example, there is too much unemployment now, so the prime minister must kick the ballistics and change his policy.

Kick the bucket

When someone kicks the bucket, they die.

Kick the can down the road

If you  kick the can down the road, you delay a decision in hopes that the problem or issue will go away or somebody else will make the decision later.

Kick up your heels

(USA) If you kick up your heels, you go to parties or celebrate something.

Kick your heels

(UK) If you have to kick your heels, you are forced to wait for the result or outcome of something.

Kicked to touch

Touch is a zone of the playing field in Rugby. Kicked to touch means the ball was put safely out of play. Idiomatic usage usually means a person has deftly avoided an issue in argument.

Kid gloves

If someone is handled with kid gloves, they are given special treatment and handled with great care.

Kill the fatted calf

If you kill the fatted calf, you have a celebration, usually to welcome someone who"s been away a long time.

Kill the goose that lays the golden egg

If you kill the goose that lays the golden egg, you ruin something that is very profitable.

Kill two birds with one stone

When you kill two birds with one stone, you resolve two difficulties or matters with a single action.

Kill with kindness

If you kill someone with kindness, you are very kind, possibly excessively kind, to them.

Kindred spirit

A kindred spirit is someone who feels and thinks the way you do.

King of the castle

The king of the castle is the person who is in charge of something or in a very comfortable position compared to their companions.

King"s ransom

If something costs or is worth a king"s ransom, it costs or is worth a lot of money.

Kiss and tell

If people kiss and tell, they disclose private or confidential information.

Kiss of death

The kiss of death is an action that means failure or ruin for someone, a scheme, a plan, etc.

Kiss something goodbye

If someone tells you that you can kiss something goodbye, you have no chance of getting or having it.

Kissing cousin

A kissing cousin is someone you are related to, but not closely.

Kitchen-sink

(UK) Kitchen-sink drama deals with ordinary people"s lives.

Kith and kin

Your kith and kin are your family; your next of kin are close relations you nominate to deal with your affairs in the event of your death on a document, like a passport.

Knee slapper

A knee slapper is something that is considered funny, though it is often used sarcastically.

Knee-jerk reaction

A knee-jerk reaction is an instant, instinctive response to a situation.

Knickers in a twist

When your knickers are in a twist, you are angry and snappish over something trivial. "Whenever he loses his car keys, he gets his knickers in a twist."

Knight in shining armour

A knight in shining armour is someone who saves you when you are in great trouble or danger.

Knit your brows

If you knit your brows, you frown or look worried.

Knock "em dead

"Knock "em dead" is used as a way of wishing someone luck before they give a performance or have to appear before people, as in an interview, etc. ("em = them)

Knock on wood

This idiom is used to wish for good luck. ("Touch wood" is also used.)

Knock something on the head

If you knock something on the head, you stop it or stop doing it.

Knock the pins from under someone

If someone knocks the pins from under you, they let you down.

Knock your block off

To punch someone in the face Eg : The next time you do something like that I"m going to "knock your block off".

Knock your socks off

If something knocks your socks off, it amazes and surprises you, usually in a positive way.

Know a hawk from a handsaw

If someone knows a hawk from a handsaw, they are able to distinguish things and assess them.

Know full well

When you know full well, you are absolutely sure that you know.

Know the ropes

Someone who is experienced and knows how the system works know the ropes.

Know where all the bodies are buried

Someone who by virtue of holding a position of trust with an organization for a long period of time has come to know many of the secrets that others in more powerful positions would rather be kept secret knows where the bodies are buried. An implication is that the person knowing these secrets will use that knowledge to secure something of value for him- or herself.

Know which side one"s bread is buttered on

If you know which side one"s bread is buttered on, you know where your interests lie and will act accordingly to protect or further them.

Know which way the wind blows

This means that you should know how things are developing and be prepared for the future.

Know your onions

If someone is very well-informed about something, they know their onions.

Know your place

A person who knows their place doesn"t try to impose themselves on others.


اولین دیدگاه را شما بگذارید اصطلاحات انگلیسی ،

  

HAPPINESS شادمانی

To be happy with a man, you must understand him a lot and love him a little.

برای اینکه با یک مرد شاد باشید باید او را کاملا درک کنید و کمی دوست داشته باشید

To be happy with a woman, you must love her a lot and not try to understand her at all.

برای اینکه با یک زن شاد باشید باید او را کاملا دوست داشته باشید و اصلا سعی نکنید که او را درک کنید


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

آبهای بهاری

ایوان تورگنف

روسی

آتالا

شاتوبریان

فرانسوی

آتش درخشان

جان اشتاین بک

امریکائی

آخرین روزهای یک محکوم به اعدام

ویکتورهوگو

فرانسوی

آدم زیادی

ایوان تورگنف

روسی

آدم کش های کوچه ی بزرگ

ادگار آلن پو

امریکائی

آدمک حصیری

آناتول فرانس

فرانسوی

آرتامانوفل ها

ماکسیم گورکی

روسی

آرزوهای بر بادرفته

انوره دوبالزاک

فرانسوی

آرزوهای بزرگ

چارلز دیکنس

انگلیسی

آسیه

ایوان تورگنیف

روسی

آشتی ناپذیر

جک لندن

امریکائی

آناکارنینا

لئون تولستوی

روسی

آوای وحشی

جک لندن

امریکائی

آهنگهای شاعرانه

لامارتین

فرانسوی

آینده ی بشر

برتراندراسل

انگلیسی

ابله

داستا یوسکی

روسی

ادیسه

هومر

یونانی

از زمین تاکره ی ماه

ژول ورن

فرانسوی

اسارت بشری

سامرست موام

انگلیسی

استفراغ

ژان پل سارتر

فرانسوی

اطاق شمار6

چخوف

روسی

اعتراف

جک لندن

امریکائی

اعترافات

ژان ژاک روسو

فرانسوی

افسانه های راز و خیال

ادگارآلن پو

امریکائی

امیل

ژان ژاک روسو

فرانسوی

انسان وحشی

امیل زولا

فرانسوی

ایلیاد

هومر

یونانی

باباگوریو

انوره دو بالزاک

فرانسوی

بابالنگ دراز

جین وبستر

امریکائی

باران

سامراست موام

انگلیسی

بازگشت از شوروی

آندره ژید

فرانسوی

باغ اپیکور

آناتول فرانس

فرانسوی

بالتازار

آناتول فرانس

فرانسوی

به خدائی ناشناخته

جان اشتاین بک

امریکائی

برادران کارامازوف

داستایسفکی

روسی

برباد رفته

مارگارت میچل

امریکائی

برزخ

دانته

ایتالیائی

برسنگ سفید

آناتول فرانس

فرانسوی

برفهای کلیمانجارو

ارنست همینگوی

امریکائی

به سوی اصفهان

پیرلوتی

فرانسوی

بشر چیست؟

مارک تواین

امریکائی

بن هور

لئووالاس

امریکائی

بنیاد انواع

چارلز داروین

انگلیسی

بهار کشنده

لازوس ژیلاهی

مجارستانی

بهشت

پوشکین

ایتالیائی

بی بی پیک

دانته

روسی

بیچارگان

داستایفسکی

روسی

بیست هزار فرسنگ

ژول ورن

فرانسوی

بیست و پنج هزار روبل

آنتوان چخوف

روسی

بیگانه

آلبرکامو

فرانسوی

بینوایان

ویکتورهوگو

فرانسوی

پاره دوز و شیر

ناردوشاو

انگلیسی

پاشنه ی آهنین

جک لندن

امریکائی

پتی شز

آلفونس دوده

فرانسوی

پدران و فرزندان

ایوان تورگینف

روسی

پسر آفتاب

جک لندن

امریکائی

پسرک

آلفونس دوده

فرانسوی

پسرک سیاه

ریچارد رایت

امریکائی

پسر گمشده

آندره ژید

فرانسوی

پل وویرژینی

برناردن دو سن پیر

فرانسوی

پلی بر روی رودخانه درینا

ایووآندریچ

یوگسلاوی

پیر دختر

انوره دوبالزاک

فرانسوی

تائیس

آناتول فرانس

فرانسوی

تام جونز

هنری فیلدینگ

انگلیس

تاراس بولبا

نیکلای گوگول

روسی

تپه های سرسبز آفریقا

ارنست همینگوی

امریکائی

ترانه های بیلی تیس

پیرلوئیس

فرانسوی

ترس

استفان زوایک

اتریشی

ترحم

استفان زوایک

اتریشی

تریستان و ایزوت

ژوزف بدیه

فرانسوی

نزه

آندره ژید

فرانسوی

تسخیر ناپذیر

ویلیام فالکنر

امریکائی

تصویر دوریان گوی

اسکاروایلد

انگلیسی

تفکرات تنهائی

ژان ژاک روسو

فرانسوی

تولد تراژدی

فردریک نیچه

آلمانی

توم سایر

مارک تواین

آمریکائی

تونیوگروکر

توماس مان

آلمانی

تیفوس

آنتوان چخوف

روسی

تعطیلات وحشت زا

ریچارد رایت

امریکائی

جاده ی تنباکو

ارسکین کالدول

امریکائی

جای پای خورشید

جک لندن

امریکائی

جری در جزیره

جک لندن

امریکائی

جزیره ی اسرار آمیز

ژول ورن

فرانسوی

جزیره ی گنج

رابرت لوئیزاستیونسن

انگلیسی

جزیره ی وحشت

جک لندن

امریکائی

جمهور

افلاطون

یونانی

جن ئر( یتیم)

شارل برونته

فرانسوی

جنایات سیلوستربونارد

آناتول فرانس 

فرانسوی

جنایات و مکافات

داستایفسکی

روسی

جنگ و آینده

ولز

لئون تولستوی

جهان به صورت اراده و نمایش

شوپنهاور

آلمانی

جیب بر

استفان زاویک

اتریشی

چراگاههای آسمان

جان استاین بک

امریکائی

چرم ساغری

انوره دو بالزاک

فرانسوی

چلکاش

ماکسیم گورکی

روسی

چنین گفت زرتشت

فردریک نیچه

روسی

چه باید کرد ؟

لئون تولستوی

روسی

چه باید کرد ؟

چرنیفسکی

روسی

چیترا

رابیندرانات تاگور

هندی

حربا

آنتوان چخوف

روسی

حماسه شمال

جک لندن

امریکائی

حیات مردان نامی

پلوتارک

یونانی

خاطرات خانه ی مردگان

داستایفسکی

روسی

خاک خوب

پرل س باک

امریکائی

خاموشی

ور کور

امریکائی

خاموشی سپید

جک لندن

امریکائی

خانه ای در کوهستان

ارسکین کالدول

امریکائی

خانه ی هفت شیروانی

ناتانیل هائورن

امریکائی

خداحافظ

انوره دو بالزاک

فرانسوی

خدایان تشنه اند

آناتول فرانس

فرانسوی

خرمگس

اتل لیلیان وینچ

انگلیسی

خزه

هربرت لوپرریه

فرانسوی

خشم وهیاهو

ویلیام فاکنر

امریکائی

خورشید همچنان می درخشد

ارنست همینگوی

امریکائی

خوشه های خشم

جان اشتاین

امریکائی

خیاط جادو شده

شلوم علیخم

اسرائیلی

داروی محبت

اوهنری

امریکائی

داستان دو شهر

چارلزدیکنس

انگلیسی

داشتن و نداشتن

ارنست همینگوی

امریکائی

داغ ننگ

ناتانیل هائورن

امریکائی

دافنیس و کلوئه

لونگوس

یونانی

دانشکده های من

ماکسیم گورکی

روسی

دختربرفها

جک لندن

امریکائی

دختر روستائی

پوشکین

روسی

دختر زرین چشم

انوره دوبالزاک

فرانسوی

دختر سروان

پوشکین

روسی

دختر عمو بت

انوره دوبالزاک

فرانسوی

دختر عمویم راشل

دافنه دوموریه

انگلیسی

دخترک سیاه در جستجوی خدا

برنارد شاو

انگلیسی

دختر کلمانتین

آناتول فرانس

فرانسوی

در آزادی

استورات میل

انگلیسی

دراعماق اجتماع

ماکسیم گورکی

روسی

در پیشگاه خدا

موریس مترلینگ

بلژیکی

درتنگ

آندره ژید

فرانسوی

در جستجوی نان

ماکسیم گورکی

روسی

درغرب خبری نیست

اریش ماریامارک

آلمانی

درکشوری دوردست

جک لندن

امریکائی

درمیان گودال

آنتوان چخوف

روسی

درنبردی مشکوک

جان اشتاین بک

امریکائی

دروازه ی بزرگ

موریس مترلینگ

بلژیکی

دریکماه در یک سال

فرانسوا ساکان

فرانسوی

دزیره

آن ماری سلینکو

فرانسوی

دکامرون

بوکاچیو

ایتالیائی

دکرژیواگر

بوریس باسترناک

روسی

دکترجکیل و مسترهاید

رابرت لوئیزاستیونسن

انگلیسی

دن آرام

شولوخف

روسی

دوبروفسکی

پوشکین

روسی

دوران کودکی

ماکسیم گورکی

روسی

دوریت کوچک

چارلز دیکنس

انگلیسی

دوزن

آلبرتومراویا

ایتالیائی


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

 

 

فواید روغن نارگیل شامل مراقبت از مو، پوست، از بین بردن استرس، حفظ سطح کلسترول، کاهش وزن، ارتقاء وضعیت ایمنی بدن، بهبود گوارش و متابولیسم، رفع مشکلات کلیوی، بیماری‌های قلبی، فشارخون بالا، دیابت، HIV و سرطان، سلامت دندان‌ها و تقویت استخوان‌ها می‌باشد. این فواید روغن نارگیل به علت وجود اسید لائوریک، کاپریک و کاپریلیک موجود در آن و خواص ضدمیکروب، ضدقارچ، ضدباکتری، آرامش‌بخش و از این قبیل است .

اسید لائوریک چطور توسط بدن مصرف می‌شود؟

بدن انسان اسید لائوریک را به مونولائورین تبدیل می‌کند که گفته می‌شود به مقابله با ویروس‌ها و باکتری‌های مسبب بیماری‌هایی مثل تبخال، آنفولانزا، سیتومگالوویروس و حتی HIV کمک می‌کند. همچنین به از بین بردن باکتری‌های مضر مثل مونوسیتوژن‌های لیستریا و هلیوباکتر پیلوری و تک‌یاخته‌های مضر مثل ژیاردیا لامبلیا کمک می‌کند. درنتیجه این فواید مختلف برای سلامتی، بااینکه هنوز مکانیسم عمل روغن نارگیل شناخته نشده است، اما به طور گسترده در پزشکی سنتی هندی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. مرکز تحقیقات نارگیل، گزارشات متعددی از تحقیقات علمی انجام گرفته بر روی روغن نارگیل ارائه داده است.

قبل از اینکه به سراغ فواید روغن نارگیل برویم، اجازه بدهید ترکیبات آن را بررسی کنیم.

ترکیبات روغن نارگیل

روغن نارگیل از بیش از نود درصد روغن اشباع تشکیل شده است (نترسید! اول تا آخر مطلب را بخوانید. ممکن است نظرتان عوض شود) و همچنین از چند اسید چرب غیراشباع مثل اسیدهای چرب غیراشباع مونو و پلی تشکیل شده است. اجازه بدهید آن را جزئی‌تر بررسی کنیم.

* اسیدهای چرب اشباع: اکثر آنها تری‌گلیسیریدهای زنجیره متوسط هستند که می‌بایست خوب جذب شوند. اسید لائوریک فاکتور اصلی در آن است که بیش از چهل درصد آن را تشکیل داده است و پس از آن اسید کاپریک، اسید کاپریلیک، اسید میریستیک و پالمیتیک قرار دارند.

* اسیدهای چرب غیراشباع مونواسید لینولئیک.

* اسیدهای چرب غیراشباع پلی: اسید اولئیک.

* پلی‌فنول‌ها: اسید گالیک که اسید فنولیک است. این پلی‌فنول‌ها مسئول رایحه و مزه روغن نارگیل می‌باشند و روغن نارگیل خالص سرشار از آن است.

* مشتقات خاص از اسیدهای چرب مثل بتائین، اتانولامید، اتوکسیلات، استرهای چرب، پلی‌سوربات‌های چرب، مونوگلیسریدها و پلیول استرها.

* کلریدهای چرب، الکل سولفات چرب و الکل اتر سولفات چرب که همه مشتقات الکل‌های چرب هستند.

* ویتامین E و K و موادمعدنی مثل آهن.

حال اجازه بدهید با جزئیات دقیق به بررسی فواید روغن نارگیل بپردازیم.

روغن نارگیل  و مراقبت از مو:

روغن نارگیل یکی از بهترین تغذیه‌های طبیعی برای موهاست. روغن نارگیل به رشد طبیعی موها کمک کرده و ظاهری درخشان به آنها می‌دهد. ماساژ مداوم سر با روغن نارگیل، پوست سر را از شوره، شپش و تخم شپش پاک می‌کند، حتی اگر پوست سرتان خشک باشد. روغن نارگیل به طور گسترده در هندوستان بعنوان یک ماده مهم برای مراقبت از موها استفاده می‌شود. اکثر افراد در این کشور روغن نارگیل را هر بار بعد از حمام به موهای خود می‌زنند. روغن نارگیل نرم‌کننده و حالت‌دهنده‌ای فوق‌العاده است که به رشد مجدد موهای آسیب‌دیده کمک می‌مند. همچنین پروتئین‌های لازم برای تغذیه موهای آسیب‌دیده را فراهم می‌کند. درنتیجه بعنوان روغن مخصوص مراقبت از مو در بسیاری از برندهای شامپوهای حالت‌دهنده و نرم‌کننده و ضدشوره استفاده می‌شود. روغن نارگیل معمولاً به صورت موضعی برای مراقبت از مو استفاده می‌شود.

روغن نارگیل  و مراقبت از پوست:

روغن نارگیل یک روغن عالی برای ماساژ پوست به شمار می‌رود. این روغن بعنوان یک مرطوب‌کننده روی همه انواع پوست ازجمله پوست‌های خشک تاثیری عالی دارد. فواید روغن نارگیل روی پوست با روغن معدنی قابل‌مقایسه است. اما برخلاف روغن معدنی، احتمال بروز عوارض‌جانبی روی پوست وجود ندارد. درنتیجه می‌توان گفت روغن نارگیل محلولی قابل‌اعتماد برای پیشگیری از خشکی و پوسته‌پوسته شدن پوست است. همچنین ایجاد چین و چروک و شُل‌شدگی پوست که در اثر بالا رفتن سن ایجاد می‌شود را به تاخیر می‌اندازد. روغن نارگیل همچنین به درمان بسیاری مشکلات پوستی ازجمله پسوریازیس، درماتیت (آماس پوست)، اگزما و عفونت‌های پوستی کمک می‌کند. درنتیجه، روغن نارگیل ترکیب اصلی بسیاری از محصولاتی پوستی مثل صابون، لوسیون‌ها، کرم‌ها و از این قبیل را در خود دارد. روغن نارگیل بخاطر خواص آنتی‌اکسیدانه خود، به پیشگیری از پیری زودرس و بیماری‌های مربوط به پیری کمک می‌کند.

روغن نارگیل  و بیماری‌های قلبی:

یک باور غلط در بین عموم مردم رواج دارد که روغن نارگیل برای قلب خوب نیست. دلیل آن این است که حاوی مقدار زیادی چربی اشباع می‌باشد. اما، روغن نارگیل برای قلب مفید است. این روغن حاوی 50% اسید لائوریک است که به پیشگیری از انواع و اقسام بیماری‌های قلبی مثل بالا بودن کلسترول و فشارخون، کمک می‌کند. چربی‌های اشباع موجود در روغن نارگیل مثل چربی اشباعی که در سایر روغن‌های گیاهی موجود است، مضر نیستند و به بالا بردن کلسترول بد کمک نمی‌کنند. همچنین ایجاد آسیب‌دیدگی در شریان‌ها را کاهش داده و درنتیجه به پیشگیری از تصلب شریان کمک می‌کند.

روغن نارگیل  و کاهش وزن:

روغن نارگیل برای کاهش وزن بسیار مفید است. این روغن حاوی اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و متوسط است که به از بین بردن وزن اضافی کمک می‌کند. همچنین گوارش غذاها را تسهیل کرده و عملکرد غده تیروئید و سیستم آنزیمی بدن را تنظیم می‌کند. از این گذشته، متابولیسم و سوخت‌وساز بدن را با کاهش فشار روی لوزالمعده  افزایش می‌دهد و درنتیجه انرژی بیشتری سوزانده و به افراد چاق و آنها که اضافه‌وزن دارند برای کاهش‌وزن کمک می‌کند. به همین دلیل است که افرادیکه در مناطق ساحتی و استوایی زندگی می‌کنند و روزانه از این روغن بعنوان روغن آشپزی استفاده می‌کنند، معمولاً چاق نیستند.

روغن نارگیل  و گوارش:

مصرف غذایی روغن نارگیل به صورت استفاده در آشپزی صورت می‌گیرد. روغن نارگیل به ارتقاء عملکرد دستگاه گوارش و درنتیجه پیشگیری از بسیاری مشکلات و ناراحتی‌های معده و روده ازجمله سندرم روده آسیب‌پذیر کمک می‌کند. چربی‌های اشباع موجود در روغن نارگیل خواص ضدمیکروبی دارند و به مقابله با باکتری‌های مختلف، قارچ‌ها، انگل‌ها و امثال آن که موجب بدگواری می‌شوند، کمک می‌کنند. روغن نارگیل همچنین به جذب سایر موادمغذی مثل ویتامین‌ها، موادمعدنی و آمینواسیدها کمک می‌کند.

روغن نارگیل  و سیستم ایمنی:

روغن نارگیل برای سیستم‌ایمنی بدن بسیار مفید است. این روغن به دلیل داشتن لیپیدهای ضدمیکروبی، اسید لائوریک، اسید کاپریک و اسید کاپریلیک که خواص ضدقارچ، ضدباکتری و ضدویروس دارد، سیستم‌ایمنی بدن را تقویت می‌کند. بدن انسان اسید لائوریک را به مونولائورین تبدیل می‌کند که گفته می‌شود به مقابله با ویروس‌ها و باکتری‌هایی که موجب بیماری‌‌هایی مثل تبخال، آنفولانزا، سیتومگالوویروس و حتی HIV کمک می‌کند. به مقابله با باکتری‌های مضر مثل مونوسیتوژن‌های لیستریا و هلیکوباکتر و تک‌یاخته‌‌های مضر مثل ژیاردیا لامبلیا نیز کمک می‌کند.

روغن نارگیل  و التیام یافتن زخم‌ها:

روغن نارگیل وقتی روی زخم مالیده شود، لایه‌ای شیمیایی ایجاد می‌کند که از بخش عفونی بدن درمقابل گردوخاک، هوا، قارچ‌ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها محافظت می‌کند. روغن نارگیل برای کبودی‌ها بسیار موثر است زیرا با ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده، روند بهبودی را تسریع می‌کند.

روغن نارگیل  و عفونت‌ها:

روغن نارگیل بخاطر خاصیت ضدقارچ، ضدویروس و ضدباکتری که دارد، دربرابر بسیاری از عفونت‌ها بسیار موثر است. براساس تحقیقات مرکز تحقیقات نارگیل، روغن نارگیل ویروس‌هایی که موجب آنفولانزا، سرخک، هپاتیت، تبخال، سارس و از این قبیل می‌شوند را می‌کشد. همچنین باکتری‌هایی که موجب زخم‌معده، عفونت‌های گلو، عفونت‌های مجرای ادرار، ذات‌الریه، سوزاک و از این قبیل را نیز از بین می‌برد. روغن نارگیل همچنین درمقابل قارچ‌هایی که موجب کاندیدیازیس، کرم حلقه‌دار، پای ورزشکار، برفک، زخم کهنه‌بچه و از این قبیل نیز موثر است.

سایر مشکلات:

روغن نارگیل و کبد: وجود تری‌گلیسیریدهای زنجیره متوسط و اسیدهای چرب به پیشگیری از بیماری کبدی کمک می‌کند زیرا مواد تشکیل‌دهنده آنها وقتی به کبد می‌رسند، به آسانی به انرژی تبدیل می‌شوند و درنتیجه حجم کار کبد را کاهش داده و از جمع شدن چربی جلوگیری می‌کند.

روغن نارگیل و کلیه‌ها: روغن نارگیل به پیشگیری از مشکلات و بیماری‌های کلیه و مثانه کمک می‌کند. همچنین در حل شدن سنگ مثانه نیز موثر است.

روغن نارگیل و لوزالمعده: روغن نارگیل در درمان بیماری‌ها و مشکلات لوزالمعده نیز موثر شناخته شده است.

روغن نارگیل و تسکین استرسروغن نارگیل بسیار آرامش‌بخش است و درنتیجه به از بین بردن استرس کمک می‌کند. مالیدن روغن نارگیل روی سر همراه با یک ماساژ آرام به از بین بردن خستگی فکری کمک می‌کند.

روغن نارگیل و دیابتروغن نارگیل همچنین به کنترل قندخون و تقویت ترشح انسولین نیز کمک می‌کند. همچنین در استفاده موثر از گلوکز خون نیز تاثیر داشته و درنتیجه از بروز دیابت پیشگیری کرده و به درمان آن کمک می‌کند.

روغن نارگیل و استخوان‌هاهمانطور که قبلاً ذکر شد، روغن نارگیل توانایی بدن برای جذب موادمعدنی مهم را افزایش می‌دهد. این مواد کلسیم و منیزیم هستند که در رشد استخوان‌ها اهمیت زیادی دارند. از اینرو، روغن نارگیل برای خانم‌هایی که بعد میان‌سالی در معرض پوکی‌استخوان قرار دارند بسیار مفید است.

روغن نارگیل و مراقبت از دندان‌ها: کلسیم یکی از مهمترین مواد تشکیل‌دهنده دندان‌هاست. ازآنجاکه روغن نارگیل جذب کلسیم را تسهیل می‌کند، به داشتن دندان‌هایی محکم نیز کمک می‌کند. روغن نارگیل همچنین پوسیدگی دندان‌ها را نیز به تعویق می‌اندازد.

روغن نارگیل و HIV و سرطانگفته می‌شود که روغن نارگیل نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری ویروسی در بیماران مبتلا به سرطان و HIV دارد.  تاثیر روغن نارگیل را در کاهش حجم ویروسی بیماران مبتلا به HIV نشان داده است.

روغن نارگیل و ورزشکارانروغن نارگیل معمولاً روغن محبوب ورزشکاران و بدنسازان و افرادیکه رژیم می‌گیرند به شمار می‌رود. دلیل آن این است که روغن نارگیل کالری بسیار کمتری نسبت به سایر روغن‌ها دارد و محتوی چربی آن به راحتی به انرژی تبدیل می‌شود و موجب انباشتگی چربی در قلب و رگ‌ها نمی‌شود. همچنین روغن نارگیل به بالا بردن سطح انرژی و استقامت بدن کمک کرده و عملکرد ورزشکاران را بهبود می‌بخشد.

روغن نارگیل و بیماری آلزایمرتحقیقاتی انجام گرفته است که نشان می‌دهد روغن نارگیل برای درمان بیماری آلزایمر نیز موثر است. جدای این، هیچ سند و مدرک علمی یا دانش سنتی استفاده از روغن نارگیل برای درمان بیماری آلزایمر را نشان نمی‌دهد. همچنین ثابت نشده است که روغن نارگیل عملکرد مغز را تقویت می‌کند.

چرا روغن نارگیل جامد است؟

برخلاف سایر روغن‌ها، روغن نارگیل نقطه جوش بالایی دارد –حدوداً 24 تا 25 درجه سلسیوس و 76 تا 78 درجه فارنهایت. درنتیجه در دمای اتاق به صورت جامد است و فقط زمانی آب می‌شود که دما بالا رود. از اینرو، اگر یک بطری روغن نارگیل خریدید و متوجه شدید جامد است نباید فکر کنید که مشکلی دارد. روغن نارگیل به همین شکل است. و دقت کنید که آن را نباید در یخچال نگهداری کنید.

چطور از روغن نارگیل استفاده کنیم؟

اگر از روغن نارگیل برای مصارف موضعی استفاده می‌کنید، مخصوصاً برای مراقبت از موها، فقط کافی است که روغن را با گذاشتن آن زیر نور خورشید یا آب گرم، ذوب کنید. همچنین می‌توانید کمی روغن‌نارگیل را در ظرفی ریخته و حرارت دهید (از مایکروفر استفاده نکنید). بعد روغن را به کف دست‌ها مالیده و روی موهایتان بمالید. اگر می‌خواهید از آن برای مصارف خوراکی استفاده کنید، آن را جایگزین کره یا روغن‌های گیاهی کنید. به خاطر داشته باشید که لازم نیست به طور کامل فقط از روغن نارگیل استفاده کنید زیرا با اینکار از فواید روغن‌ها و محصولات لبنی دیگر محروم خواهید شد.

آیا می‌توان از روغن نارگیل در آشپزی استفاده کرد؟

بله، در اکثر مناطق استوایی مردم از روغن نارگیل برای آشپزی استفاده می‌کنند.

من مزه روغن نارگیل را دوست ندارم. چه باید بکنم؟

سعی کنید از روغن نارگیل در یک دستورغذای دیگر استفاده کنید. شاید کمک کند. اگر بعد از خوردن روغن نارگیل حالت‌تهوع پیدا می‌کنید، نباید خودتان را مجبور به خوردن آن کنید زیرا ممکن است بدنتان به روغن نارگیل هم مثل هر ماده‌غذایی دیگر حساسیت داشته باشد 
اولین دیدگاه را شما بگذارید مقالات فارسی ،

  

The Falkland Islands

The Falklands are a group of islands located in the southern Atlantic Ocean, about 460 km east of the South American coast. They belong to the United Kingdom but governthemselves. The Falkland Islands have been an issue of conflict between Argentina and Great Britain over the centuriesresulting in a war between the two countries in 1982.

About 3,000 people live on the Falklands, most of whom are British citizens. The island group is ruled by the Queen who sends a governor to administer the territory. 380 children who live on the Falklands are given an education according to the British school system. After attending school up to the age of 16 they can go to England to take their A-levels.

The Falkland Islands consist of two main islands and hundreds of smaller ones. Thecoastline has rough with many fjordsbays and inlets. The climate is influenced by its southern location near the Antarctic continent. Summer temperatures average 13°C in January while winter temperatures drop to 4°C in July. The islands are often hit by storms and heavy rainfall.

More than 90% of the islands are farmland. Fishing and sheep farming are the mainsources of income for the Falkland Islanders. Its high quality wool is exported to the UK. In the last few years tourism has increasedlargely because of cruise tours that visit the Falklands for its unique scenery and wildlife.

 

History and the Falklands War

During the centuries a number of European nations founded settlements on the Falkland Islands. In 1833 Britain took command over the group of islands and set up anaval station there. In the second half of the 20 th century argument erupted between Great Britain and Argentina over the colony.

Since the 19th century Argentina has claimed the islands. It states that it got the islands from Spain when it became independent in 1816.

On April 2, 1982 Argentine forces invaded and occupied the islands. The leader of Argentina’s military government, President Galtieri, ordered the invasion to draw away attention from the problems the South American country had at home. The British sent its Navy and Air Force to defend the Falklands and take over control of the islands again. The conflict lasted for two and a half months. On June 14, 1982 Argentineforces surrendered the islands and Britain took control again. Over 600 Argentinesoldiers and 250 British troops were killed.

The conflict had a great impact on the governments of both countries. Shortly after the war Argentina’s military regime collapsed. In Britain the won war strengthened the political position of Prime Minister Margaret Thatcher. Although relationships between the two countries have become normal, Argentina still claims sovereignty over the Malvinas – the Falkland Islands.

 

Words

§ according to = following the laws and rules of …

§ administer = run, govern

§ A-levels = examinations that you take in Great Britain when you are 18

§ although = while

§ average = usual, normal

§ bay = part of the sea that has curved land around it

§ century = a hundred years

§ citizen = a person who lives in a country and has rights there

§ claim = to say that you have the right to own something

§ coastline = where land meets the sea

§ collapse = break down, fall apart

§ conflict = discussion, argument

§ cruise tour = holiday on a large ship

§ draw away attention = to make people stop worrying about a problem

§ drop = go down

§ erupt = break out

§ fjord = narrow valley with high cliffs, filled with water

§ forces = soldiers, army

§ found = start

§ govern = rules

§ government = people who rule a country

§ heavy = strong

§ impact = influence, effect

§ income = the money that you get for doing a job

§ increase = to go up

§ independent = free

§ influence = affected by

§ inlet = bay

§ invade = to enter an area with an army and take control of it

§ issue = topic

§ largely = mostly

§ located = situated, to be found

§ military regime = government made up of army officers who have not been elected by the people

§ naval = marine, sea

§ occupy = to keep control of another country with an army

§ relationship = connection, link

§ result = lead to

§ rough = not smooth, uneven

§ rule = govern

§ scenery = landscape

§ settlement = group of houses in a place where no people have lived before

§ soldier = member of an army of a country

§ source = where something comes from

§ sovereignty = to have the power to control a place

§ state = to say officially

§ strengthen = to make stronger

§ surrender = give up

§ take command = control, govern


اولین دیدگاه را شما بگذارید ئرک مطلب - دامنه لغات ،

  

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [2]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، گرامر عمومی زبان ، سبک زندگی ، مطالب جالب و... ، مقالات انگلیسی ، بهداشت فردی ، مکالمه ، نمونه سوال ، آموزش زبان انگلیسی ، زمان در زبان... ، مقالات فارسی در... ، گرامر عمومی زبان... ، پول و اقتصاد ، سخنان بزرگان ، ضرب المثل ، اصطلاحات انگلیسی ، آداب زندگی ، بازار و بورس ، ضرب المثل فارسی ، داستان کوتاه - درک... ، اعتماد به نفس ، مطالب جالب ، مقاله فارسی ، کتاب و کتاب خوانی ، بهداشت غذایی ، تغذیه سالم ، بهداشت و سلامت ، آموزش زبان ، ریشه کلمات ، مقاله پزشکی ، مقالات فارسی -... ، مقالات آموزشی ، ورزش و سلامت ، ریشه کلمات انگلیسی ، داستان عبرت آموز ، درک مطلب ، طرح درس ، گرامر زبان ، زمان در زبان ، آیا می دانستید ، بورس ، پول و سرمایه ، اصطلاحات ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، داستان کوتاه ، روشهای مطالعه ، ورزش و سلامتی ، مطالب خواندنی ، گرامر عمومی ، کنکور و زبان... ، کسب و کار ، گفتار بزرگان ، مطالب مفید و... ، مقالات انگلیسی -... ، مقالات فارسی در... ، مقالات ورزشی ، مقاله ، مقاله آموزشی ، درک مطلب - دامنه... ، گرامر درس به درس ، سخننان بزرگان ، زندگی نامه افراد... ، آموزش زبان انگلیسی... ، آموزش ، آموزش در ایران ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، خواص میوه جات ، سخن بزرگان ، گرامر درس به درس... ، روش تحصیل ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال درک مطلب ، نمونه سوال سوم نظری ، نمونه سوال پیش... ، گفتار بزرگان عالم ، گرامر غمومی زبان ، فیش برداری ، مطالب پراکنده ، مطالب جالب و مقید ، مطالب حالب و... ، مطالب جالب و مفید -... ، مکالمه - اصطلاحات ، نمونه سوال سال سوم... ، مقاله نویسی ، مقالات فازسی ، مقالات فارسی -... ، مقالات فارسی - سبک... ، کلام بزرگان ، وبلاگ نویسی ، کنکور ، روش های مطالعه ، دانستنی های علمی ، رفتارهای اجتماعی ، دامنه لغات انگلیسی ، گرامر زبان انگلیسی ، طرح درس - روش تدریس ، ضرب المثل ایرانی ، ضرب المثل های فارسی ، سرگذشت افراد مشهور... ، زندگی نامه افراد ، جملات انگیزشی ، بورس باری ، پند بزرگان ، افراد موفق ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، آموزش ربان انگلیسی ، آداب معاشرت ، آموزش زبان دوم ، آموزشی ، آموزش و پرورش در... ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش یادگیری زبان ، آموزش یادگیری زبان... ، آموزش یادگیری گرامر... ، آموزش یادگیری لغات... ، آموزش یادگیری... ، آموزش یادگیری... ، آیا می دانستید که... ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آموزش زبان انگلیسی... ، آموزش زبان - مقالات... ، ئرک مطلب - دامنه... ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی... ، آموزش - مقالات... ، آموزش انگلیسی ، بهداشت قردی ، برنامه ریزی ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، بیماری ها ، جملات مثبت و... ، خاطره نویسی ، تغذیه مناسب ، تلفظ ، خواص میوه ها ، داستان ، داستان افراد سرشناس... ، داستان برای کودکان ، زندگی نامه افراد... ، سبک زندگی - پزشکی ، سبک زندگی ما ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبم زندگی ، سرگذشت افراد نامی... ، شبکه های اجتماعی ، شعر ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، سخنان بزرگان عالم ، سخنان بزرگان و... ، ضرب المثل: ، ضربالمثل ، ضربالمثل فارسی ، طذح درس ، علم پزشکی و سلامت ، گرامر درس دوم زبان... ، قرارداد اجتماعی ، گرامر - داستان... ، گرامر - درک مطلب -... ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، دامنه لغات -... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - ریشه... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان کوتاه -... ، داستان کوتاه... ، داستان کوتاه برای... ، داستان گوتاه -... ، داستان های عبرت... ، داستان های غبرت... ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، کنکور سراسری ، کنکور و زبان انگلیس ، کلمات بزرگان ، کلمات و جملات... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، مقالات فارسی -... ، مقالات فارسی - روش... ، مقاله اتگلیسی ، مقاله انگلیسی ، مقالات قارسی ، مقاله پزشکی 2 ، مقلات فارسی ، مقاله سبک زندگی ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، مکالمه - مقالات... ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، مطالب جالب و مفید... ، مطالب مفید ، مطالبراکنده ، مطلب جالب و خواندنی... ، معلمان ایران ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات غارسی ، مقالات فارسی - ، مقالات فارسی -... ، مقالات الگلیسی ، مقالات انگلیسی - ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، گزامر عمومی زبان ، مزالب جالب و .. ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی زبان -... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ