شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است...گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود آنچه از زندگي مي دانم اين است که هيچ نمي دانم. اما فقط مي دانم همه اوست و همه با اوست. مي دانم زندگي بايد بر محور او باشد تا آنچه مي شود و آنچه نمي شود معنا يابد. (آنچه از خوبي به تو مي رسد از خداست و هر چه بدي به تو مي رسد از خود توست.نسا79). گاهي نمي شودها تقصير ماست،جايي نمي دانيم بيراه مي رويم و مي رويم،گاهي ما دانيم بيراه مي رويم و مي رويم و نتيجه اش مي شود هزار دوره دعا بي اجابت است.
مهرباني #
ديروز 11:17 صبح
+ [تلگرام] افسوس مادرم نيستي تا بگويد با تو خردسال ديروز سالخورد امروز هر چه مي گفتي تو مادر راست مي گفتي آري راست مي گفتي تو مادر...
مهرباني #
عالي
+ جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک قاب عکس خالي که هيچ عکسي آن را پر نمي کند جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک گلدان خالي که هيچ گلي آن را پر نمي کند جايي ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي مثل يک نيمکت خالي ميان يک پارک جايي در ميان دلم خالي ست که هرگز پر نمي شود يک جاي خالي جايي براي او جايي پر از انتظار...
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top