سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
  • + بدن برای تولید انرژی که بخش عمده اش به شکل حرارت در می آید مواد غذایی و اکسیژن را می سوزاند .
  • + " تالاموس " مقدار حرارت بدن را کنترل می کند و آن را در حدود 37 درجه سانتی گراد نگه می دارد .
  • + در اصطلاح دانش شیمی ؛ فرآیند ترکیب اکسیژن با عنصرهای دیگر را عمل " اکسیداسیون " می گویند .
  • + سرطان زاییده رشد و گسترش بی رویه و غیر عادی و بدون نظم یاخته های بدن است .
  • + در نتیجه کمبود کلسیم یا کمبود ویتامین D مینای دندان سست می شود و این حالت به پوسیدگی دندان ها کمک می کند .
  • + در ساختمان دندان چهار ماده مختلف به کار رفته است 1 - مینا 2 - ساروج 3 - دانتین 4 - مغز دندان
  • + فایده " اشک " بیشتر این است که قرنیه چشم را آبیاری می کند و به این وسیله از خشک شدن فرنیه جلوگیری می کند .
  • + آیا میدانستید که نیمه چپ مغزمان بر قسمت راست بدن کنترل دارد . در حالی که نیمه راست مغز بر قسمت چپ بدن تسلط دارد .
  • + امروزه عطر را از برگ های گوناگون ( مانند رزماری - واندر - پاچولی - نعناع - شمعدانی معطر - آویشن - بهار نارنج عصاره لیمو ) درست می کنند
  • + باد همیشه به طرف مناطق کم فشار حرکت می کند .

 

In the name of God

   

نام و نام خانوادگی :                         دبیرستان  دکتر معین            کلاس سوم :

آزمون زبان سال سوم   درس چهارم                وقت آزمون : 80 دقیقه          صفحه : اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    4 نمره

 

A.B. That TVchan – eldoesn"t have a lot ofvie – ers .

 

C.D. Thebra – ncan record a large am - - ntof information .

 

E.F. The Olympicsat – ra – ta lot of people .Abr- nzemedal was given to him .

 

G.H. We shouldex – mineothers – stemsof education .

 

I.J. HeWres – lesbeautifully . He is a greatathl – te .

 

k.L. He has theabil – tyto remember all thed – tailsof the story .

 

M.N. We need farmers toprod – cefood and people to take ther – b – ishaway .

 

O.P. You can improve youraver – geif youpra – t –cehard .

-----------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) 4 نمره

 

Improve / effect / educate / invent / awarded / habit / services / degrees / hold

 

1. Parents try to ……………..their children from a very young age .

2. We should try to leave our bad ……………….as possible .

3. We will ………………a meeting next week .

4. All jobs are important and useful and any society needs different ……………  .

5. Your English is not very good . you should …………………it .

6. some people with university …………….refuse to do low work .

7. what is the ……………..of television on children"s lives ?

8. A gold medal was ………………to our volleyball team .

-----------------------------------------------------------------------------------

3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید .   3 نمره

 

9. Do you kn any thing about the ……………………..of bird"s ?    ( migrate )

10. The child"s skill in reading is ……………………..for his age .    ( wonder )

11. The weather is very ……………….today .       ( hot )

12. He couldn"t ……………..the meaning of the new words in the passage . ( explain )

13. After a long wait , the bus ……………………arrived . ( final )

14. How do they measure the ………………of a mountain ? ( high )

 ow

-----------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه کامل کنید . 3 نمره

 

15. What"s your flight …………….? It is 287 .

16. I am a member of our school football …………… .

17. The day when you were born is called your ……………….. .

18. The lake was very …………….. . we couldn"t see it"s bottom .

19. Sunday is between ……………… and Monday .

20. The 15thof Sha"ban is a religious ……………………….. .

 

-----------------------------------------------------------------------------------

5– پاسخ صحیح را از بین گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید . 3 نمره

 

21. Ahmad has decided to go shopping . He …………….something for dinner .

a. has bought              b. is going to buy              c. would buy           d. had to buy

22. He doesn"t enjoy…………..letters . He can never think what to write .

a. to write               b. write               c. writing                    d. writes

23. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake ……………. .

a. him up                 b. up her               c. up him                  d. her up

24. It was difficult for him …………….a place to park his car in the city center .

a. finding                b. found                c. to find                d. find

25. Where does Mohsen live ? I don"t know where ………………….. .

a. he lived              b. he lives               c. does he live            d. did he live

26. I have lost my keys . I"m looking ……………….them .

a. at                  b. after                    c. for                    d. about

-----------------------------------------------------------------------------------

 6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید .    2 نمره

 

27. going / me / to / visit / is / my friend / tomorrow morning .

 

28. do / to call / when / you / her / want / up ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .    2 نمره

 

29. It is difficult for him to climb the tree ?

Yes , climbing …………………………………………  .

30 . I told Reza , " Don"t sell your new car " .

I told Reza ………………………………………………..  .

-----------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ دهید .  2 نمره

 

31. What is the shopkeeper advising him to do ?

 

 

 

 

 

32. What is the girl doing ?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

9 – کدام کلمه از نظر تلفظ  s  یا es  پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 1 نمره

33.     a) shops               b) books               c) cars                d) puts

34.     a) jobs                  b) medals             c) dishes            d) pens

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( stress ) با سه کلمه دیگر متفاوت است . 1 نمره

35.     a)happy               b) above             c) mother             d) little

36.     a) already            b) enough           c) ago                   d) father

10 – پاسخ قسمت A را از بین جوابهای قسمت B انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

 

                                              A                                                         B

---------------------------------------                     ------------------------------------------

37. How often do you have English ? (    )                   a. yes , I play tennis .

38. What does your friend do ?  (     )                           b. I go to the cinema .

39. Do you have any hobbies ? (     )                            c. 678

40. What do you do in your free time ? (   )                d. He"s a teacher .

41. What do you do at the weekend ? (    )                 e. I play football .

42. What"s your flight number ? (    )                           f. once a week .

                                                                                                                                                                                                              g. I manage an office

-----------------------------------------------------------------------------------

11- با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .    4 نمره

 

43. Snow – covered roads are very dangerous , so , we expect drivers …………….  .

 

a. not to drive on these roads at all              b. to drive very carefully on these roads

c. not to drive out of town during winter      d. to put on warm clothes in snow

 

44. If no one cleaned our streets and took the rubbish away from our houses we might …………………….. .

a. get much rain and snow                       b. get terrible illnesses

c. have a beautiful city                             d. have nice weather

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

12 – متن زیر را بخوانید و جا های خالی جملات را با گزینه های داده شده کامل کنید . 3 نمره

 

    In a village far away , a farmer became ill , andeverybody thought he would die . It was winter and there was a lot of ……47…...... on the ground . The doctor who lived a hundred miles awaycouldn"t ……48………..the sick man . There was an old woman in that ……49………who couldn"t read and write , but she ……50……….that she was ableto ……51…………him .

 

After visiting the sick man , she ……52………him the seedsof different mountain plants and wanted him to boil and eat them . Theman did so . The next day he felt better and after two days he couldwalk .

 

47.     a. rain               b. fog                   c. snow                 d. steam

48.     a. visit              b. watch               c. look                   d. observe

49.    a. farm              b. village               c. town                 d. building

50.    a. believed        b. decided             c. advised            d. ordered

51.    a. feel                b. hurt                   c. cure                  d. force

52.    a. baked            b. asked                c. cooked              d. gave

 

GOOD  LUCK : ABBASI

 

اولین دیدگاه را شما بگذارید نمونه سوال ،

 نمونه...       نمونه...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، سبک زندگی ، گرامر عمومی زبان ، نمونه سوال ، مکالمه ، بهداشت فردی ، آموزش زبان انگلیسی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، پول و اقتصاد ، زمان در زبان... ، سخنان بزرگان ، بازار و بورس ، آداب زندگی ، اعتماد به نفس ، ضرب المثل ، مطالب جالب ، تغذیه سالم ، بهداشت غذایی ، مقاله فارسی ، مقاله پزشکی ، بهداشت و سلامت ، اصطلاحات انگلیسی ، ریشه کلمات ، آموزش زبان ، آیا می دانستید ، ورزش و سلامت ، ورزش و سلامتی ، اصطلاحات ، ریشه کلمات انگلیسی ، روشهای مطالعه ، زمان در زبان ، گرامر عمومی ، ضرب المثل فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، گرامر درس به درس ، مطالب خواندنی ، درک مطلب ، زندگی نامه افراد... ، کسب و کار ، مقاله آموزشی ، مقالات فارسی در... ، مقالات انگلیسی -... ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، کتاب و کتاب خوانی ، روش تحصیل ، مطالب مفید و... ، گفتار بزرگان عالم ، گرامر درس به درس... ، آموزش ، آموزش در ایران ، بورس و بازار ، داستان کوتاه - درک... ، خواص خوراکی ها ، خواص میوه جات ، پند بزرگان ، دامنه لغات انگلیسی ، درک مطلب - دامنه... ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، ضرب المثل های فارسی ، مطالب پراکنده ، گرامر غمومی زبان ، فیش برداری ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، روش های مطالعه ، رفتارهای اجتماعی ، زندگی نامه افراد ، ضرب المثل ایرانی ، سرگذشت افراد مشهور... ، وبلاگ نویسی ، کنکور ، نمونه سوال سال سوم... ، مقاله نویسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مقالات آموزشی ، مقاله ، مقالات فازسی ، مقالات قارسی ، مقاله انگلیسی ، مقاله پزشکی 2 ، مقالات انگلیسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، کنکور سراسری ، کنکور و زبان... ، کلمات و جملات... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، سخننان بزرگان ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبم زندگی ، سبک زندگی - پزشکی ، سبک زندگی ما ، سخن بزرگان ، زندگی نامه افراد... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب مفید ، مطالبراکنده ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، مطالب جالب و مفید... ، گفتار بزرگان ، ضرب المثل: ، علم پزشکی و سلامت ، قرارداد اجتماعی ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر عمومی زبان -... ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، بهداشت قردی ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، بیماری ها ، بورس ، تغذیه مناسب ، خاطره نویسی ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، دامنه لغات درس اول... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان کوتاه... ، خواص میوه ها ، داستان ، داستان کوتاه -... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ