سفارش تبلیغ
صبا
  • + بعد از هیتلر همه ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است. اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشنفکران آن را می فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به "کلمات" بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، اشغال شده بودند. کلماتی مانند آزادی ، آگاهی ، پیشرفت ، عدالت! آدم کجا بودی | هاینریش بل
  • + قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم. صادق هدایت
  • + شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم. صادق هدایت
  • + وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است. صادق هدایت
  • + اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب می کنیم. در شهرسازی هم از چنین مهارتی برخورداریم. صادق هذایت
  • + تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است. صادق هدایت
  • + غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند. صادق هدایت
  • + اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت. صادق هذایت
  • + اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم. صادق هدایت
  • + در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند. صادق هذایت

 

In the name of God

   

نام و نام خانوادگی :                         دبیرستان  دکتر معین            کلاس سوم :

آزمون زبان سال سوم   درس چهارم                وقت آزمون : 80 دقیقه          صفحه : اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    4 نمره

 

A.B. That TVchan – eldoesn"t have a lot ofvie – ers .

 

C.D. Thebra – ncan record a large am - - ntof information .

 

E.F. The Olympicsat – ra – ta lot of people .Abr- nzemedal was given to him .

 

G.H. We shouldex – mineothers – stemsof education .

 

I.J. HeWres – lesbeautifully . He is a greatathl – te .

 

k.L. He has theabil – tyto remember all thed – tailsof the story .

 

M.N. We need farmers toprod – cefood and people to take ther – b – ishaway .

 

O.P. You can improve youraver – geif youpra – t –cehard .

-----------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) 4 نمره

 

Improve / effect / educate / invent / awarded / habit / services / degrees / hold

 

1. Parents try to ……………..their children from a very young age .

2. We should try to leave our bad ……………….as possible .

3. We will ………………a meeting next week .

4. All jobs are important and useful and any society needs different ……………  .

5. Your English is not very good . you should …………………it .

6. some people with university …………….refuse to do low work .

7. what is the ……………..of television on children"s lives ?

8. A gold medal was ………………to our volleyball team .

-----------------------------------------------------------------------------------

3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید .   3 نمره

 

9. Do you kn any thing about the ……………………..of bird"s ?    ( migrate )

10. The child"s skill in reading is ……………………..for his age .    ( wonder )

11. The weather is very ……………….today .       ( hot )

12. He couldn"t ……………..the meaning of the new words in the passage . ( explain )

13. After a long wait , the bus ……………………arrived . ( final )

14. How do they measure the ………………of a mountain ? ( high )

 ow

-----------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه کامل کنید . 3 نمره

 

15. What"s your flight …………….? It is 287 .

16. I am a member of our school football …………… .

17. The day when you were born is called your ……………….. .

18. The lake was very …………….. . we couldn"t see it"s bottom .

19. Sunday is between ……………… and Monday .

20. The 15thof Sha"ban is a religious ……………………….. .

 

-----------------------------------------------------------------------------------

5– پاسخ صحیح را از بین گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید . 3 نمره

 

21. Ahmad has decided to go shopping . He …………….something for dinner .

a. has bought              b. is going to buy              c. would buy           d. had to buy

22. He doesn"t enjoy…………..letters . He can never think what to write .

a. to write               b. write               c. writing                    d. writes

23. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake ……………. .

a. him up                 b. up her               c. up him                  d. her up

24. It was difficult for him …………….a place to park his car in the city center .

a. finding                b. found                c. to find                d. find

25. Where does Mohsen live ? I don"t know where ………………….. .

a. he lived              b. he lives               c. does he live            d. did he live

26. I have lost my keys . I"m looking ……………….them .

a. at                  b. after                    c. for                    d. about

-----------------------------------------------------------------------------------

 6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید .    2 نمره

 

27. going / me / to / visit / is / my friend / tomorrow morning .

 

28. do / to call / when / you / her / want / up ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .    2 نمره

 

29. It is difficult for him to climb the tree ?

Yes , climbing …………………………………………  .

30 . I told Reza , " Don"t sell your new car " .

I told Reza ………………………………………………..  .

-----------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ دهید .  2 نمره

 

31. What is the shopkeeper advising him to do ?

 

 

 

 

 

32. What is the girl doing ?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

9 – کدام کلمه از نظر تلفظ  s  یا es  پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 1 نمره

33.     a) shops               b) books               c) cars                d) puts

34.     a) jobs                  b) medals             c) dishes            d) pens

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( stress ) با سه کلمه دیگر متفاوت است . 1 نمره

35.     a)happy               b) above             c) mother             d) little

36.     a) already            b) enough           c) ago                   d) father

10 – پاسخ قسمت A را از بین جوابهای قسمت B انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

 

                                              A                                                         B

---------------------------------------                     ------------------------------------------

37. How often do you have English ? (    )                   a. yes , I play tennis .

38. What does your friend do ?  (     )                           b. I go to the cinema .

39. Do you have any hobbies ? (     )                            c. 678

40. What do you do in your free time ? (   )                d. He"s a teacher .

41. What do you do at the weekend ? (    )                 e. I play football .

42. What"s your flight number ? (    )                           f. once a week .

                                                                                                                                                                                                              g. I manage an office

-----------------------------------------------------------------------------------

11- با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .    4 نمره

 

43. Snow – covered roads are very dangerous , so , we expect drivers …………….  .

 

a. not to drive on these roads at all              b. to drive very carefully on these roads

c. not to drive out of town during winter      d. to put on warm clothes in snow

 

44. If no one cleaned our streets and took the rubbish away from our houses we might …………………….. .

a. get much rain and snow                       b. get terrible illnesses

c. have a beautiful city                             d. have nice weather

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

12 – متن زیر را بخوانید و جا های خالی جملات را با گزینه های داده شده کامل کنید . 3 نمره

 

    In a village far away , a farmer became ill , andeverybody thought he would die . It was winter and there was a lot of ……47…...... on the ground . The doctor who lived a hundred miles awaycouldn"t ……48………..the sick man . There was an old woman in that ……49………who couldn"t read and write , but she ……50……….that she was ableto ……51…………him .

 

After visiting the sick man , she ……52………him the seedsof different mountain plants and wanted him to boil and eat them . Theman did so . The next day he felt better and after two days he couldwalk .

 

47.     a. rain               b. fog                   c. snow                 d. steam

48.     a. visit              b. watch               c. look                   d. observe

49.    a. farm              b. village               c. town                 d. building

50.    a. believed        b. decided             c. advised            d. ordered

51.    a. feel                b. hurt                   c. cure                  d. force

52.    a. baked            b. asked                c. cooked              d. gave

 

GOOD  LUCK : ABBASI

 

اولین دیدگاه را شما بگذارید نمونه سوال ،

 نمونه...       نمونه...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، مطالب جالب و مفید ، دامنه لغات ، گرامر عمومی زبان ، یادداشت روزانه ، نمونه سوال ، سبک زندگی ، مکالمه ، آموزش زبان انگلیسی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، زمان در زبان... ، آداب زندگی ، بازار و بورس ، سخنان بزرگان ، مطالب جالب ، بهداشت فردی ، بهداشت و سلامت ، بهداشت غذایی ، ریشه کلمات ، اصطلاحات انگلیسی ، آیا می دانستید ، ضرب المثل ، مقاله فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، گرامر عمومی ، آموزش زبان ، اصطلاحات ، ریشه کلمات انگلیسی ، زمان در زبان ، درک مطلب ، گرامر درس به درس ، زندگی نامه افراد... ، مقالات فارسی در... ، مقاله آموزشی ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب مفید و... ، گرامر درس به درس... ، ضرب المثل فارسی ، گفتار بزرگان عالم ، داستان کوتاه - درک... ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، روشهای مطالعه ، آموزش ، آموزش در ایران ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، نمونه سوال سال سوم... ، کتاب و کتاب خوانی ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، رفتارهای اجتماعی ، روش های مطالعه ، درک مطلب - دامنه... ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، دامنه لغات انگلیسی ، فیش برداری ، ضرب المثل های فارسی ، زندگی نامه افراد ، ضرب المثل ایرانی ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، مطالب خواندنی ، مقالات آموزشی ، مقالات فازسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، مقالات قارسی ، مقاله ، مقاله انگلیسی ، مطالب مفید ، مقالات انگلیسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب جالب و مفید... ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، سبک زندگی - پزشکی ، سخن بزرگان ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، زندگی نامه افراد... ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سرگذشت افراد مشهور... ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، ضرب المثل: ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر غمومی زبان ، گفتار بزرگان ، گرامر عمومی زبان -... ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، داستان کوتاه... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان ، داستان کوتاه -... ، تغذیه مناسب ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، روشهای مطالعه -... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، کنکور سراسری ، کلمات و جملات... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ