سفارش تبلیغ
صبا
  • + موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست بلکه یک قـدم کوچک است که همین لحظه بر میداری
  • + بزرگترین نقطه ی ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش "برای یک بار دیگر" است
  • + موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید سپس با چشم تان ببینید و بعد با جسم تان خلق کنید
  • + این موقعیت نیست که انسان را می سازد این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند
  • + از گابریل گارسیا پرسیدند: اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه می نویسی؟ گفت: 99 صفحه رو خالی میذارم، صفحه آخر، سطر آخر می نویسم: یادت باشه دنیا گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی. زندگی ساختنی است، نه ماندنی. بمان برای ساختن ،نساز برای ماندن. منتطرنباش کسی برایت گل بیاورد، خاک را زیر و روکن، بذر را بکار،از آن مراقبت کن، گل خواهد داد.
  • + برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن… عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…
  • + زندگی فردا نیست زندگی امروز است زندگی قصه ی عشق است و امید صحنه ی غمها نیست به چه می اندیشی نگرانی بیجاست چون خدا با توست
  • + از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟ حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن! فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند» بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم
  • + قلمت را بردار ... بنویس از همه‌ی خوبی‌ها ... زندگی ... عشق ... امید ... و هرآنچه بر روی زمین زیباست ! گل مریم ... گل رز ... روی کاغذ بنویس : زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !
  • + در نتیجه کلیسم یا کمبود ویتامین " د " , مینای دندان سست می شود و این حالت به پوسیدگی دندان ها کمک می کند .

 

In the name of God

   

نام و نام خانوادگی :                         دبیرستان  دکتر معین            کلاس سوم :

آزمون زبان سال سوم   درس چهارم                وقت آزمون : 80 دقیقه          صفحه : اول

 

1 – کلمات ناقص را به طور کامل بازنویسی کنید .    4 نمره

 

A.B. That TVchan – eldoesn"t have a lot ofvie – ers .

 

C.D. Thebra – ncan record a large am - - ntof information .

 

E.F. The Olympicsat – ra – ta lot of people .Abr- nzemedal was given to him .

 

G.H. We shouldex – mineothers – stemsof education .

 

I.J. HeWres – lesbeautifully . He is a greatathl – te .

 

k.L. He has theabil – tyto remember all thed – tailsof the story .

 

M.N. We need farmers toprod – cefood and people to take ther – b – ishaway .

 

O.P. You can improve youraver – geif youpra – t –cehard .

-----------------------------------------------------------------------------------

2 – با استفاده از کلمات داده شده جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی است ) 4 نمره

 

Improve / effect / educate / invent / awarded / habit / services / degrees / hold

 

1. Parents try to ……………..their children from a very young age .

2. We should try to leave our bad ……………….as possible .

3. We will ………………a meeting next week .

4. All jobs are important and useful and any society needs different ……………  .

5. Your English is not very good . you should …………………it .

6. some people with university …………….refuse to do low work .

7. what is the ……………..of television on children"s lives ?

8. A gold medal was ………………to our volleyball team .

-----------------------------------------------------------------------------------

3 – شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید .   3 نمره

 

9. Do you kn any thing about the ……………………..of bird"s ?    ( migrate )

10. The child"s skill in reading is ……………………..for his age .    ( wonder )

11. The weather is very ……………….today .       ( hot )

12. He couldn"t ……………..the meaning of the new words in the passage . ( explain )

13. After a long wait , the bus ……………………arrived . ( final )

14. How do they measure the ………………of a mountain ? ( high )

 ow

-----------------------------------------------------------------------------------

4 – جمله های زیر را فقط با نوشتن یک کلمه کامل کنید . 3 نمره

 

15. What"s your flight …………….? It is 287 .

16. I am a member of our school football …………… .

17. The day when you were born is called your ……………….. .

18. The lake was very …………….. . we couldn"t see it"s bottom .

19. Sunday is between ……………… and Monday .

20. The 15thof Sha"ban is a religious ……………………….. .

 

-----------------------------------------------------------------------------------

5– پاسخ صحیح را از بین گزینه های پیشنهاد شده انتخاب کنید . 3 نمره

 

21. Ahmad has decided to go shopping . He …………….something for dinner .

a. has bought              b. is going to buy              c. would buy           d. had to buy

22. He doesn"t enjoy…………..letters . He can never think what to write .

a. to write               b. write               c. writing                    d. writes

23. Mary has been asleep for twelve hours . we should wake ……………. .

a. him up                 b. up her               c. up him                  d. her up

24. It was difficult for him …………….a place to park his car in the city center .

a. finding                b. found                c. to find                d. find

25. Where does Mohsen live ? I don"t know where ………………….. .

a. he lived              b. he lives               c. does he live            d. did he live

26. I have lost my keys . I"m looking ……………….them .

a. at                  b. after                    c. for                    d. about

-----------------------------------------------------------------------------------

 6 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله کامل بنویسید .    2 نمره

 

27. going / me / to / visit / is / my friend / tomorrow morning .

 

28. do / to call / when / you / her / want / up ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------

7 – بر اساس جمله های داده شده جملات ناقص را کامل کنید .    2 نمره

 

29. It is difficult for him to climb the tree ?

Yes , climbing …………………………………………  .

30 . I told Reza , " Don"t sell your new car " .

I told Reza ………………………………………………..  .

-----------------------------------------------------------------------------------

8 – با توجه به تصاویر به سئوالات زیر پاسخ دهید .  2 نمره

 

31. What is the shopkeeper advising him to do ?

 

 

 

 

 

32. What is the girl doing ?

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

9 – کدام کلمه از نظر تلفظ  s  یا es  پایان کلمه با سه کلمه ی دیگر متفاوت است . 1 نمره

33.     a) shops               b) books               c) cars                d) puts

34.     a) jobs                  b) medals             c) dishes            d) pens

کدام کلمه از نظر فشار صوت ( stress ) با سه کلمه دیگر متفاوت است . 1 نمره

35.     a)happy               b) above             c) mother             d) little

36.     a) already            b) enough           c) ago                   d) father

10 – پاسخ قسمت A را از بین جوابهای قسمت B انتخاب کنید . ( یک پاسخ اضافی است ) 3 نمره

 

                                              A                                                         B

---------------------------------------                     ------------------------------------------

37. How often do you have English ? (    )                   a. yes , I play tennis .

38. What does your friend do ?  (     )                           b. I go to the cinema .

39. Do you have any hobbies ? (     )                            c. 678

40. What do you do in your free time ? (   )                d. He"s a teacher .

41. What do you do at the weekend ? (    )                 e. I play football .

42. What"s your flight number ? (    )                           f. once a week .

                                                                                                                                                                                                              g. I manage an office

-----------------------------------------------------------------------------------

11- با توجه به مفهوم جملات گزینه صحیح را انتخاب کنید .    4 نمره

 

43. Snow – covered roads are very dangerous , so , we expect drivers …………….  .

 

a. not to drive on these roads at all              b. to drive very carefully on these roads

c. not to drive out of town during winter      d. to put on warm clothes in snow

 

44. If no one cleaned our streets and took the rubbish away from our houses we might …………………….. .

a. get much rain and snow                       b. get terrible illnesses

c. have a beautiful city                             d. have nice weather

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

12 – متن زیر را بخوانید و جا های خالی جملات را با گزینه های داده شده کامل کنید . 3 نمره

 

    In a village far away , a farmer became ill , andeverybody thought he would die . It was winter and there was a lot of ……47…...... on the ground . The doctor who lived a hundred miles awaycouldn"t ……48………..the sick man . There was an old woman in that ……49………who couldn"t read and write , but she ……50……….that she was ableto ……51…………him .

 

After visiting the sick man , she ……52………him the seedsof different mountain plants and wanted him to boil and eat them . Theman did so . The next day he felt better and after two days he couldwalk .

 

47.     a. rain               b. fog                   c. snow                 d. steam

48.     a. visit              b. watch               c. look                   d. observe

49.    a. farm              b. village               c. town                 d. building

50.    a. believed        b. decided             c. advised            d. ordered

51.    a. feel                b. hurt                   c. cure                  d. force

52.    a. baked            b. asked                c. cooked              d. gave

 

GOOD  LUCK : ABBASI

 

اولین دیدگاه را شما بگذارید نمونه سوال ،

 نمونه...       نمونه...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [2]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، سبک زندگی ، یادداشت روزانه ، گرامر عمومی زبان ، نمونه سوال ، مکالمه ، بهداشت فردی ، مطالب جالب و... ، آموزش زبان انگلیسی ، زمان در زبان... ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مقالات فارسی در... ، پول و اقتصاد ، ضرب المثل ، سخنان بزرگان ، بازار و بورس ، آداب زندگی ، اعتماد به نفس ، بهداشت غذایی ، تغذیه سالم ، مطالب جالب ، مقاله فارسی ، کتاب و کتاب خوانی ، مقاله پزشکی ، مقالات فارسی -... ، مقالات آموزشی ، ریشه کلمات ، بهداشت و سلامت ، اصطلاحات انگلیسی ، آیا می دانستید ، آموزش زبان ، زمان در زبان ، گرامر زبان ، طرح درس ، ورزش و سلامت ، ورزش و سلامتی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، ضرب المثل فارسی ، گرامر عمومی ، ریشه کلمات انگلیسی ، روشهای مطالعه ، پول و سرمایه ، اصطلاحات ، درک مطلب ، زندگی نامه افراد... ، گرامر درس به درس ، مقالات فارسی در... ، کسب و کار ، مطالب خواندنی ، مطالب مفید و... ، مقالات ورزشی ، مقاله ، مقاله آموزشی ، مقاله تربیتی ، مقالات انگلیسی -... ، نمونه سوال درک مطلب ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال سوم نظری ، گرامر درس به درس... ، گفتار بزرگان عالم ، روش تحصیل ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، خواص میوه جات ، داستان کوتاه - درک... ، آموزش ، آموزش در ایران ، آداب معاشرت ، آموزشی ، آموزش و پرورش در... ، آموزش زبان دوم ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، افراد موفق ، دامنه لغات انگلیسی ، جملات انگیزشی ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، روش های مطالعه ، پند بزرگان ، رفتارهای اجتماعی ، درک مطلب - دامنه... ، زندگی نامه افراد ، سخن بزرگان ، سرگذشت افراد مشهور... ، مطالب پراکنده ، فیش برداری ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر غمومی زبان ، طرح درس - روش تدریس ، ضرب المثل های فارسی ، ضرب المثل ایرانی ، نمونه سوال سال سوم... ، کلام بزرگان ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، مقالات فارسی - سبک... ، مقاله نویسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مقالات فازسی ، مقالات قارسی ، مقاله پزشکی 2 ، مقاله اتگلیسی ، مقاله انگلیسی ، مکالمه - مقالات... ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقلات فارسی ، مقاله سبک زندگی ، مقالات فارسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات انگلیسی -... ، مطالبراکنده ، معلمان ایران ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، مطالب مفید ، کنکور سراسری ، کنکور و زبان... ، کلمات و جملات... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، سخننان بزرگان ، ضرب المثل: ، طذح درس ، علم پزشکی و سلامت ، گرامر درس دوم زبان... ، قرارداد اجتماعی ، گرامر - داستان... ، گرامر - درک مطلب -... ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، گفتار بزرگان ، گرامر عمومی زبان -... ، گرامر عمومی - نمونه... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب جالب و مفید... ، سرگذشت افراد نامی... ، شبکه های اجتماعی ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، سبک زندگی - پزشکی ، سبک زندگی ما ، زندگی نامه افراد... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبم زندگی ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، برنامه ریزی ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، بیماری ها ، بورس ، بهداشت قردی ، جملات مثبت و... ، خاطره نویسی ، تغذیه مناسب ، خواص میوه ها ، داستان ، داستان گوتاه -... ، داستان کوتاه -... ، دامنه لغات درس اول... ، داستان کوتاه... ، دامنه لغات -... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ