سفارش تبلیغ
صبا
  • + موفقیت یک قدم بزرگ در آینده دور نیست بلکه یک قـدم کوچک است که همین لحظه بر میداری
  • + بزرگترین نقطه ی ضعف ما کوتاه آمدن است. مطمئن ترین راه برای موفقیت تلاش "برای یک بار دیگر" است
  • + موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید سپس با چشم تان ببینید و بعد با جسم تان خلق کنید
  • + این موقعیت نیست که انسان را می سازد این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند
  • + از گابریل گارسیا پرسیدند: اگر بخواهی کتابی صد صفحه ای درباره امید بنویسی، چه می نویسی؟ گفت: 99 صفحه رو خالی میذارم، صفحه آخر، سطر آخر می نویسم: یادت باشه دنیا گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شاید در نقطه شروع باشی. زندگی ساختنی است، نه ماندنی. بمان برای ساختن ،نساز برای ماندن. منتطرنباش کسی برایت گل بیاورد، خاک را زیر و روکن، بذر را بکار،از آن مراقبت کن، گل خواهد داد.
  • + برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه نکن… عمر کوتاه نیست… ما کوتاهی می کنیم!! زندگی، لحظه به لحظه اش غنیمت است، فرصت است، شانس است، عشق است…
  • + زندگی فردا نیست زندگی امروز است زندگی قصه ی عشق است و امید صحنه ی غمها نیست به چه می اندیشی نگرانی بیجاست چون خدا با توست
  • + از امیرالمومنین (ع) پرسیدند: بزرگترین گناه کبیره چیست؟ حضرت نگفتند بی‌نمازی؛ بی‌حجابی؛ و یا روزه نگرفتن! فرمودند: «مایوس و ناامید شدن از رحمت خداوند» بیایید یک قراری با هم بگذاریم ؛ امید آخرین چیزی باشد که از دست می‌دهیم
  • + قلمت را بردار ... بنویس از همه‌ی خوبی‌ها ... زندگی ... عشق ... امید ... و هرآنچه بر روی زمین زیباست ! گل مریم ... گل رز ... روی کاغذ بنویس : زندگی با همه تلخی‌هایش زیباست !
  • + در نتیجه کلیسم یا کمبود ویتامین " د " , مینای دندان سست می شود و این حالت به پوسیدگی دندان ها کمک می کند .

 

In The Name of God

 

English 3 – Final Exam

 


 

الف) دیکته:

 - کلمات ناقص متن زیر را در پاسخنامه بطور کامل بازنویسی نمایید. ( 4 نمره )

A)  They can remember  the  s-enes they have seen.

B-C-D) Your aver-geis low , Im sure  practi-e in great details will  impr-ve  it.

E-F)  What is your p-rpose  to  have a university degr-e ?

G-H)  Teams or indiv-duals who place second  receive a silver med-l.

I- J )  He was too exc-ted to say hello. He was also afra-d  that the other person wouldn’t hear him.

K-L)   D-sabled people can not use some parts of their body pr-perly.

M-N)  New words are b-rn whenever they are ne-d-d.

O-P)  Who de-ides the site of the Olympic Games and org-nizes the events?

 

 

ب) واژگان:

1-کلمه های داده شده را در جای خالی مناسب به کار ببرید- یک کلمه اضافی است- ( 4 نمره )

    

relax / painful / stick / held / information / pick up / recall / secret / endeavour

 

1. If you try to learn something by saying over and over, it will--------------in your mind.

2. My brother can tell us everything about the matter because he has a lot of ----------------. 

3. After her operation , my mother was told to ----------------for two weeks.

4. She made no ----------------- to help those poor children.

5. Do you know him?   Yes, but I cant ---------------his name.

6. “Where will the next meeting be -----------------?”    “In my office.”

7. Don’t make the plan known to anybody. Let’s keep it as a -------------------.

8. She cut her finger ,it is ---------------now.

 

2- با استفاده از کلمات مناسب جمله های زیر را کامل کنید. ( 3 نمره )

 

1. A wife or mother who looks after a home is called a/an-----------------.

2. The brain’s ability to record past events is our------------------.

3. Someone who studies about medicine and also prepares it, is a/an-------------------.

4. He is a/an-------------------,he made so many different things for the fist time.

5. A person who places first in an athletic game is a/an----------------------.

6. My schoolbag is not different from Minas. Itis ------------------to hers.

 

3- شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جمله های زیر بکاربرید. ( 3 نمره )

1. Mary is under the ------------------of her mother. ( guide )

2. I’m not sure how -------------------is Damavand. ( height )

3. My friend seems to be ----------------------tired. ( mental )

4. Teachers always asked the students’ -------------------- . ( attention )

5. Old people usually like to have ------------------- food. ( water )

6. Nowadays the students are working on their subjects ------------------. ( careful )

 

 

ج ) دستور زبان:

1-                  جمله های به هم ریخته زیر را مرتب کنید. ( 2 نمره )

1. see / house / did / stone / that / you / old / large / ?

    -------------------------------------------------------------------- 

2. the / story / because / got / was / the children / amused / book / amusing / .

    --------------------------------------------------------------------------------------------------  .

 

2- جملات ناقص زیر را کامل کنید. ( 2 نمره )

1. Can a little girl cook the lunch for your party? ( impossible )

………………………………………………………..

2. “ Betty , please send the letter for me.”

    Mary asked ----------------------------------------------.

 

3- با توجه به تصاویر به سوالات پاسخ دهید. (2 نمره )

1.What is the boy waiting for?

 

 

 

 

2. Where had the problems been solved before?

 

 

 

4- بهترین گزینه را انتخاب کنید. (3 نمره )

1.                    Saman asked me---------------after the class yesterday .

a) what did I do                  b) what I did

c) what do I do                   d) what I do

2.                   My brother insisted on ------------ his composition about the importance of education.

a) write                              b) to write

c) writing                          d) not to write

 

3.  We stopped there ------------------ the little girl.

a) help                     b) helping                 c) to help                    d) having helped

4.  Did he turn off the lights ?  Yes, he turned----------------.                                                a) off them                 b) them off           c) off it                  d) it off

5.  The doctor advised my father --------------- so much fat and sweets these days.

a) don’t eat           b) not eating           c) not to eat               d) didn’t eat

6.  He felt ------------- because he had won the gold prize.

a) happy               b) happily                c) angry                       d) upset

        

 

د) مکالمه

1- گزینه صحیح را انتخاب کنید. ( 2 نمره )

1.                    A: What do you do in the evening?               B: ------------------------------------ .

a) I usually play ping – pong.        b) I want some cheese.

c) I hate mountain climbing.          d) It is easy to do homework.

 

2.                    A: --------------------is your school open?      B: It opens at 7:30 .

a) How long       b) How often       c) What hours       d) What date

 

2- مکالمه های زیر را کامل کنید. ( 2 نمره )

1. How long does your exam last?                    a) It didn’t taste good.

2. How was your dinner?                                  b) It’s on the fifth.                      3. Excuse me, how can I get to the hospital?    c) He usually cycles.

4. How does your son go to school?                d) About two hours.

                                                                         e) Two blocks down this street, on your right.

 

 

 

ه) درک مطلب:

 

1-برای هر جای خالی در متن چهار گزینه داده شده است، بهترین گزینه را انتخاب کنید. ( 3نمره )

 

     The sun is a large--------1-------- The planet earth is very small in comparison to

the sun. Life on the earth--------2--------on the sun. Day after day we see its--------3--------

and feel its warmth, but -------4-------do not often pay attention to the distance. Yet there are many interesting things about the sun. One is its distance from the------5-------this is about 93 million miles. It is the light and the heat of the sun that make our life------6-----.

.

1.   a) planet                    b) star                    c) moon                    d) space

2.   a) commentes           b) depends              c) destroys               d) exits

3.   a) heat                      b) depth                  c) width                    d) light

4.   a) we                        b) they                    c) somebody             d) researchers

5.   a) sea                       b) sun                     c) earth                     d) land

6.   a) necessary            b) possible              c) impossible            d) hard

 

-                      متن زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید. ( 4 نمره )

 

        Man must eat in order to live. One of the most important facts of man during his life has been to make certain that he has enough food to eat when he needs it . Early man had little choice in what he ate . He ate what he could find . He lived on the roots of plants, fruits, the eggs and the meat of small animals. He did not have any power to control his food supply . When he ate all the food in one place, he had to move to another one to find enough food to eat. If there were no rain or if the weather were too hot or cold, plant would not grow, and he could have little or no food. Mans life changed, however when he learned how to grow plants and use animals. Later when he discovered fire, he learned how to prepare his food. He also learned to make tools and guns to produce his own food.

 

1. What was the early mens  food?

 

2. How could early man change his life?

 

3. Did he have to move to other places? Why?

 

 

True / False

1. The amount of food that the early man had , was related to the  amount of rain .--------

                                                        

2. Early men found wa