سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
  • + نفت خام در سال 1859 میلادی کشف شد .
  • + هنگامیکه مصری ها نیز هفته را پذیرفتند در نام گذاری از ماه و خورشید و ستارگان کمک گرفتند یعنی نام پنج ستاره را همراه با نام خورشید و ماه بر روزهای هفته گذاشتند .
  • + یهودی ها نام گذاری روزهای هفته را آغز کردند . آنها روز هفتم را " سبت " یعنی روز استراحت می نامیدند . اما برای روزهای دیگر هفته عددی را می گفتند که بیانگر فاصله اش تا روز " سبت " بود به شرح زیر : روز اول ( یکشنبه ) - روز دوم ( دوشنبه ) - روز سوم ( سه شنبه ) و غیره .
  • + امروزه بیش از پنج نوع قهوه وجود دارد که در مناطق استوایی جهان به حالت وحشی می رویند فقط دو نوع از آنها یک بوی خاصی دارند که وقتی بر روی آتش برشته شوند طعم و بویی پیدا می کنند که مطلوب طبع ماست .
  • + بزرگترین بندر صادر کننده قهوه در جهان بندر " سانتوس " واقع در کشور برزیل می باشد .
  • + در نقاط مختلف دنیا نان از مواد گوناگون پخته می شود . مانند : باقلا ؛ سیب زمینی ؛ گیاه ؛ پوست درخت ؛ برنج و نخود در خاور دور نیز میوه درخت بلوط و میوه درخت آلش را برای درست کردن آرد نان مورد استفاده قرار می دهند .
  • + پزشکی علمی هنگامی پیدا شد که دانشمندان یونان باستان بر سر کار آمدند ؛ بیش از دو هزار سال قبل ؛ مردی به نام " بقراط " کتاب های راجع به پزشکی جمع آوری نمود که آنها را گرد آورده های بقراط نامیدند .
  • + ژولیوس سزار طرحی برای سازمان دادن به یک کتابخانه عمومی عرضه کرد .
  • + فکر تاسیس کتابخانه عمومی نخستین مرتبه در میان رومیان باستان پیدا شد .
  • + هر متر برابر با 37/39 اینچ می باشد .

 

In The Name of God

 

English 3 – Final Exam

 


 

الف) دیکته:

 - کلمات ناقص متن زیر را در پاسخنامه بطور کامل بازنویسی نمایید. ( 4 نمره )

A)  They can remember  the  s-enes they have seen.

B-C-D) Your aver-geis low , Im sure  practi-e in great details will  impr-ve  it.

E-F)  What is your p-rpose  to  have a university degr-e ?

G-H)  Teams or indiv-duals who place second  receive a silver med-l.

I- J )  He was too exc-ted to say hello. He was also afra-d  that the other person wouldn’t hear him.

K-L)   D-sabled people can not use some parts of their body pr-perly.

M-N)  New words are b-rn whenever they are ne-d-d.

O-P)  Who de-ides the site of the Olympic Games and org-nizes the events?

 

 

ب) واژگان:

1-کلمه های داده شده را در جای خالی مناسب به کار ببرید- یک کلمه اضافی است- ( 4 نمره )

    

relax / painful / stick / held / information / pick up / recall / secret / endeavour

 

1. If you try to learn something by saying over and over, it will--------------in your mind.

2. My brother can tell us everything about the matter because he has a lot of ----------------. 

3. After her operation , my mother was told to ----------------for two weeks.

4. She made no ----------------- to help those poor children.

5. Do you know him?   Yes, but I cant ---------------his name.

6. “Where will the next meeting be -----------------?”    “In my office.”

7. Don’t make the plan known to anybody. Let’s keep it as a -------------------.

8. She cut her finger ,it is ---------------now.

 

2- با استفاده از کلمات مناسب جمله های زیر را کامل کنید. ( 3 نمره )

 

1. A wife or mother who looks after a home is called a/an-----------------.

2. The brain’s ability to record past events is our------------------.

3. Someone who studies about medicine and also prepares it, is a/an-------------------.

4. He is a/an-------------------,he made so many different things for the fist time.

5. A person who places first in an athletic game is a/an----------------------.

6. My schoolbag is not different from Minas. Itis ------------------to hers.

 

3- شکل صحیح کلمات داخل پرانتز را در جمله های زیر بکاربرید. ( 3 نمره )

1. Mary is under the ------------------of her mother. ( guide )

2. I’m not sure how -------------------is Damavand. ( height )

3. My friend seems to be ----------------------tired. ( mental )

4. Teachers always asked the students’ -------------------- . ( attention )

5. Old people usually like to have ------------------- food. ( water )

6. Nowadays the students are working on their subjects ------------------. ( careful )

 

 

ج ) دستور زبان:

1-                  جمله های به هم ریخته زیر را مرتب کنید. ( 2 نمره )

1. see / house / did / stone / that / you / old / large / ?

    -------------------------------------------------------------------- 

2. the / story / because / got / was / the children / amused / book / amusing / .

    --------------------------------------------------------------------------------------------------  .

 

2- جملات ناقص زیر را کامل کنید. ( 2 نمره )

1. Can a little girl cook the lunch for your party? ( impossible )

………………………………………………………..

2. “ Betty , please send the letter for me.”

    Mary asked ----------------------------------------------.

 

3- با توجه به تصاویر به سوالات پاسخ دهید. (2 نمره )

1.What is the boy waiting for?

 

 

 

 

2. Where had the problems been solved before?

 

 

 

4- بهترین گزینه را انتخاب کنید. (3 نمره )

1.                    Saman asked me---------------after the class yesterday .

a) what did I do                  b) what I did

c) what do I do                   d) what I do

2.                   My brother insisted on ------------ his composition about the importance of education.

a) write                              b) to write

c) writing                          d) not to write

 

3.  We stopped there ------------------ the little girl.

a) help                     b) helping                 c) to help                    d) having helped

4.  Did he turn off the lights ?  Yes, he turned----------------.                                                a) off them                 b) them off           c) off it                  d) it off

5.  The doctor advised my father --------------- so much fat and sweets these days.

a) don’t eat           b) not eating           c) not to eat               d) didn’t eat

6.  He felt ------------- because he had won the gold prize.

a) happy               b) happily                c) angry                       d) upset

        

 

د) مکالمه

1- گزینه صحیح را انتخاب کنید. ( 2 نمره )

1.                    A: What do you do in the evening?               B: ------------------------------------ .

a) I usually play ping – pong.        b) I want some cheese.

c) I hate mountain climbing.          d) It is easy to do homework.

 

2.                    A: --------------------is your school open?      B: It opens at 7:30 .

a) How long       b) How often       c) What hours       d) What date

 

2- مکالمه های زیر را کامل کنید. ( 2 نمره )

1. How long does your exam last?                    a) It didn’t taste good.

2. How was your dinner?                                  b) It’s on the fifth.                      3. Excuse me, how can I get to the hospital?    c) He usually cycles.

4. How does your son go to school?                d) About two hours.

                                                                         e) Two blocks down this street, on your right.

 

 

 

ه) درک مطلب:

 

1-برای هر جای خالی در متن چهار گزینه داده شده است، بهترین گزینه را انتخاب کنید. ( 3نمره )

 

     The sun is a large--------1-------- The planet earth is very small in comparison to

the sun. Life on the earth--------2--------on the sun. Day after day we see its--------3--------

and feel its warmth, but -------4-------do not often pay attention to the distance. Yet there are many interesting things about the sun. One is its distance from the------5-------this is about 93 million miles. It is the light and the heat of the sun that make our life------6-----.

.

1.   a) planet                    b) star                    c) moon                    d) space

2.   a) commentes           b) depends              c) destroys               d) exits

3.   a) heat                      b) depth                  c) width                    d) light

4.   a) we                        b) they                    c) somebody             d) researchers

5.   a) sea                       b) sun                     c) earth                     d) land

6.   a) necessary            b) possible              c) impossible            d) hard

 

-                      متن زیر را بخوانید و به سوالات پاسخ دهید. ( 4 نمره )

 

        Man must eat in order to live. One of the most important facts of man during his life has been to make certain that he has enough food to eat when he needs it . Early man had little choice in what he ate . He ate what he could find . He lived on the roots of plants, fruits, the eggs and the meat of small animals. He did not have any power to control his food supply . When he ate all the food in one place, he had to move to another one to find enough food to eat. If there were no rain or if the weather were too hot or cold, plant would not grow, and he could have little or no food. Mans life changed, however when he learned how to grow plants and use animals. Later when he discovered fire, he learned how to prepare his food. He also learned to make tools and guns to produce his own food.

 

1. What was the early mens  food?

 

2. How could early man change his life?

 

3. Did he have to move to other places? Why?

 

 

True / False

1. The amount of food that the early man had , was related to the  amount of rain .--------

                                                        

2. Early men found ways of growing plants .-----------

 

 

 

با توجه به مفهوم جمله های داده شده ،گزینه صحیح را انتخاب کنید. ( 4نمره )

 

1.                    There are a lot of cinemas and theaters in Tehran, therefore,  people  -----------------.

 

a) have got plenty of time            b) have a wide choice

c) are quite relaxed                      d) have a very low average

 

2.                   Most things are forgotten in the first hour or day after they are learned

but less is forgotten after a week or so.

We understand from the above sentence that------------------------.

 

a) the pace of forgetting doesnt change            b) forgetting is rapid at first, but it slows down later on           

   c) we forget every thing in the first day it is learned              d) after a week, nothing is forgotten

 

 

 

3.                  If Mr. Green werent an honest man , I wouldnt be his friend.

It means that------------------------.

a) Mr. Green wasnt honest before

b) Im not Mr. Greens friend

c) I dont know Mr. Green at all.

d) Mr. Green is an honest person

 

4.                  For families with children , a big problem is getting the children away from the television to do their homework .We understand from this sentence that---------------------.

a) families make children watch TV instead of doing homework.

b) Its difficult for families to make children watch TV.

c) families find it difficult to make children do their homework.

d) doing homework is a big problem for children all the time.

 

 

ه) تلفظ:

 

- کدام کلمه از نظر S   پایان کلمه با بقیه متفاوت است؟

 

1. pens / roofs / foes / schools               2. dishes / tapes / places / cases

 

- کدام کلمه از نظر تکیه ( stress ) با بقیه هماهنگی ندارد؟

 

1. wanted / before / enjoy / hotel           2. below/ angry / about / result

 

 

                            Good  Luck

 

اولین دیدگاه را شما بگذارید نمونه سوال ،

 نمونه...       فرمول It...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، گرامر عمومی زبان ، سبک زندگی ، نمونه سوال ، مکالمه ، آموزش زبان انگلیسی ، بهداشت فردی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، پول و اقتصاد ، زمان در زبان... ، سخنان بزرگان ، بازار و بورس ، آداب زندگی ، اعتماد به نفس ، تغذیه سالم ، بهداشت غذایی ، مطالب جالب ، ضرب المثل ، ریشه کلمات ، بهداشت و سلامت ، اصطلاحات انگلیسی ، مقاله پزشکی ، مقاله فارسی ، آموزش زبان ، آیا می دانستید ، اصطلاحات ، روشهای مطالعه ، ریشه کلمات انگلیسی ، ضرب المثل فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، زمان در زبان ، گرامر عمومی ، مقالات فارسی در... ، گرامر درس به درس ، زندگی نامه افراد... ، درک مطلب ، مقاله آموزشی ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، داستان کوتاه - درک... ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، آموزش ، آموزش در ایران ، گرامر درس به درس... ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب مفید و... ، گفتار بزرگان عالم ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، مطالب خواندنی ، فیش برداری ، گرامر غمومی زبان ، مقالات آموزشی ، مقاله ، مقالات فازسی ، ضرب المثل های فارسی ، ضرب المثل ایرانی ، سرگذشت افراد مشهور... ، زندگی نامه افراد ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، پند بزرگان ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، دامنه لغات انگلیسی ، رفتارهای اجتماعی ، روش های مطالعه ، درک مطلب - دامنه... ، نمونه سوال سال سوم... ، کتاب و کتاب خوانی ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقاله انگلیسی ، مقاله پزشکی 2 ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، کنکور سراسری ، کسب و کار ، کلمات و جملات... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، داستان کوتاه... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان ، داستان کوتاه -... ، تغذیه مناسب ، بیماری ها ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، زندگی نامه افراد... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبک زندگی - پزشکی ، سخن بزرگان ، سخننان بزرگان ، ضرب المثل: ، علم پزشکی و سلامت ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، قرارداد اجتماعی ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، مقالات قارسی ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مقالات انگلیسی -... ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، گفتار بزرگان ، گرامر عمومی زبان -... ، گرامر عمومی - نمونه... ، مطالب مفید ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب جالب و مفید... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ