سفارش تبلیغ
صبا
  • + بعد از هیتلر همه ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر کشور و زیربناهای آن آورده است. اما یک چیز نابودشده هم بود که فقط ما روشنفکران آن را می فهمیدیم و آن خیانت هیتلر به "کلمات" بود. خیلی از کلمات شریف دیگر معانی خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، اشغال شده بودند. کلماتی مانند آزادی ، آگاهی ، پیشرفت ، عدالت! آدم کجا بودی | هاینریش بل
  • + قبل از قضاوت کردن نمی اندیشیم و بعد از آن حتی خود را سرزنش هم نمی کنیم. صادق هدایت
  • + شانس و سرنوشت را برتر از اراده و خواست خود می دانیم. صادق هدایت
  • + وعده دادن و عمل نکردن به آن یک عادت عمومی برای همه ما شده است. صادق هدایت
  • + اول ساختمان را می سازیم بعد برای لوله کشی، کابل کشی و غیره صدها جای آن را خراب می کنیم. در شهرسازی هم از چنین مهارتی برخورداریم. صادق هذایت
  • + تنبیه برایمان راحت تر از تشویق است. صادق هدایت
  • + غالبا افراد چاپلوس بین ما ایرانیان موقعیت بهتری دارند. صادق هدایت
  • + اعتقاد داریم که گربه را باید در حجله کشت. صادق هذایت
  • + اکثرا رابطه را به ضابطه ترجیح می دهیم. صادق هدایت
  • + در غالب خانواده ها فرزندان باید از والدین حساب ببرند، به جای اینکه به آنها احترام بگذارند. صادق هذایت

 

 

تبدیل جمله واره ی توصیفی( adjective clause ) به یک عبارت توصیفی( adjective phrase )

 

جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause ) به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که ( دارای ارکان جمله از قبیل فاعل، فعل، و………می باشد ) بعد از یک اسم آورده می شود و اطلاعاتی در باره ی آن اسم را ارئه می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید.

 

All over the world, there are peoplewho pollute the environment.

                                        noun              adjective clause             

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله واره ی  توصیفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه ی people به ما می دهد.

 

 به مثال زیر توجه کنید.  

The carswhich are produced in this factory use a lot of energy.

    noun              adjective clause             

 

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمـله واره ی توصیـفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه  cars  به ما می دهد.باید توجه داشت که در مثال اول کلمه  people  نقش فاعلی دارد و در مثال دوم کلمه cars  نقش مفعولی دارد.

  

 عبارت توصیفی  ( adjective phrase ) به گروهی از کلمات به هم مرتبط گفته می شود که دارای فاعل و فعل نمی باشند. عبارت توصیفی بعد از یک اسم می آید و اطلاعاتی در باره  ی آن اسم به ما می دهد.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

 The menworking in this area are in danger.

   noun       adjective phrase

 Anyoneinterested in healthy living should exercise regularly.

   noun         adjective phrase

 

در جملات بالا قسمت هایی که زیرآنها خـط کشیده شده است عبارت های توصیفی هستند که در باره ی men , anyone اطلا عاتی را به ما می دهند. 

  نکته: طریقه ی تبدیل یک جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause )به یک عبارت توصیفی (  adjective   

phrase ) :

جمله واره ی توصیفی به دو روش کوتاه به یک عبارت توصیفی تبدیل می شود.

 

الف : اگر فعل بعد از ضمیر موصولی ( who , which , that , …………..)  یکی  از مشتقات  فعل   be یعــنی ( am, is, are was , were, …….) باشد، فعل be به همراه ضمیر موصولی حذف می شود.مثال :

 

Acid rain that is created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

  در جمله ی بالا ضمیر موصولیthat و فعل isحذف وجمله به صورت زیر نوشته می شود.

 

   Acid rain created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

ب : اگر بعد از ضمیر موصولی who, which, that ,……… فعلی به غیر از مشتقات be  را داشته باشیم غالباً می توان ضمیر موصولی را حذف کردو فعل بعد از آن را به صورت ing  دار به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Factories  which burn coal and oil help increase pollution.

 

در جمله ی بالا چون بغد از ضمیر موصولی which فعلی غیراز مشتقات be  داریم می توان ضمیرموصولی را حذف و فعل  burn  را به صورت  burning به کار ببریم.

 

 Factories burning coal and oil help increase pollution.

 

نکته: اگر جمله واره ی توصیفی منفی باشد ، هنگام تبدیل آن به عبارت باید قبل از فعل ازnot استفاده کنیم.

 

 به مثال زیر توجه کنید.

Parents who don’t earn enough money send their children to work.

Parents not earning enough money send their children to work.

والدینی که درآمد کافی ندارند فرزندان خود را به سر کار می فرستند.

 

نکته: برای حل تست کافی است توجه کنیم که اگر اسم قبل از جای خالی فاعل باشد یعنی خود ش کاری انجام داده باشدفعل بعد از آن به شکلing  دار می آید اما اگر اسم قبل از جای خالی مفعول باشد یعنی خود ش کاری انجام نداده بلکه کاری بر روی آن انجام شده باشد فعل بعد از آن به شکل p.p نوشته می شود.

 

 به مثال های زیر توجه کنید.

 

1- The experiment………..at the University of Tehran was successful.   

  a) conducted                         b) conducting       ( سراسری ریاضی-84 )                            

  c) to conduct                         d) which conducted

 

2- The psychologists………………the nature of sleep have made important discoveries. (سراسری انسانی - 84 )                                                                                                                

  a) study        b) studying      c)to study      d) be studying

 

توضیح: در مثال شماره ی یک کلمه  experiment نقش مفعولی دارد و به همین خاطر باید بعد از آن قسمت سوم فعل (صفت مفعولی) به کاربرده شود ( p.p ). درمثال شماره ی دوکلمهpsychologists   حالت فاعلی دارد و باید بعد از آن شکل  ing دار به کار برده شود : یعنی  studying . گزینه d  به خاطر وجود فعل  be غلط می باشد.

 

نمونه سؤال : گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 

   1- Somebody………..Jack phoned while you were out.     (  اختصاصی زبان -84 )

  a) being named      b) which named    c) named          d) naming

 

2- Acid rain……….by burning gas, oil, and coal destroys forest.( آزاد ریاضی – 84 )                                          

a) is created           b) created              c) creating         d) which created

 

3- All over the world, there are people………..the land, the sea, the air.    ( سنجش – 84 )               

  a) pollute              b) polluted              c) polluting       d) to pollute

 

4- The boy ………..in the accident was taken to hospital.( آزاد غیر پزشکی – 76 )                                   

  a) injuring            b) injured             c) being injured   d) having injured

 

 

5- The taxi…………us to the airport broke down.

  a) took                 b) was taking         c) taking               d) taken

 

6- The book………..a bout global warming become very popular.

  a) written             b) writing              c) to write             d) which written

 

7-The film can"t describe the terrible conditions……….in Europe after the second world war.

 a) exists                b) existing              c) existed             d) exist

 

8- I prefer to eat the  ice-cream………..by my mother.

  a) which made    b) making               c) is made            d) made

 

9-Which one is wrong ?

I usually catch the train………..only two hours to get there.

  a) that takes         b) taking                c) taken                d) which takes

 

10- Of all the gases……… into the air CO is the most dangerous one.

   a) which release     b) released         c) releasing          d) release

 

 

کلید سؤالات:

 ( 1-c)    ( 2-b )    ( 3-c )   ( 4-b )   ( 5-c )   ( 6-a )   ( 7-b )   ( 8-d )   ( 9-c )   ( 10-b ) 

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید گرامر عمومی زبان ،

 فرمول It...       قهوه و...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، مطالب جالب و مفید ، دامنه لغات ، گرامر عمومی زبان ، یادداشت روزانه ، نمونه سوال ، سبک زندگی ، مکالمه ، آموزش زبان انگلیسی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، زمان در زبان... ، آداب زندگی ، بازار و بورس ، سخنان بزرگان ، مطالب جالب ، بهداشت فردی ، بهداشت و سلامت ، بهداشت غذایی ، ریشه کلمات ، اصطلاحات انگلیسی ، آیا می دانستید ، ضرب المثل ، مقاله فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، گرامر عمومی ، آموزش زبان ، اصطلاحات ، ریشه کلمات انگلیسی ، زمان در زبان ، درک مطلب ، گرامر درس به درس ، زندگی نامه افراد... ، مقالات فارسی در... ، مقاله آموزشی ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب مفید و... ، گرامر درس به درس... ، ضرب المثل فارسی ، گفتار بزرگان عالم ، داستان کوتاه - درک... ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، روشهای مطالعه ، آموزش ، آموزش در ایران ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، نمونه سوال سال سوم... ، کتاب و کتاب خوانی ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، رفتارهای اجتماعی ، روش های مطالعه ، درک مطلب - دامنه... ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، دامنه لغات انگلیسی ، فیش برداری ، ضرب المثل های فارسی ، زندگی نامه افراد ، ضرب المثل ایرانی ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، مطالب خواندنی ، مقالات آموزشی ، مقالات فازسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، مقالات قارسی ، مقاله ، مقاله انگلیسی ، مطالب مفید ، مقالات انگلیسی -... ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب جالب و مفید... ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، سبک زندگی - پزشکی ، سخن بزرگان ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، زندگی نامه افراد... ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سرگذشت افراد مشهور... ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، ضرب المثل: ، گرامر عمومی - نمونه... ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، گرامر غمومی زبان ، گفتار بزرگان ، گرامر عمومی زبان -... ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، داستان کوتاه... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان ، داستان کوتاه -... ، تغذیه مناسب ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، روشهای مطالعه -... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، کنکور سراسری ، کلمات و جملات... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ