سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
  • + نفت خام در سال 1859 میلادی کشف شد .
  • + هنگامیکه مصری ها نیز هفته را پذیرفتند در نام گذاری از ماه و خورشید و ستارگان کمک گرفتند یعنی نام پنج ستاره را همراه با نام خورشید و ماه بر روزهای هفته گذاشتند .
  • + یهودی ها نام گذاری روزهای هفته را آغز کردند . آنها روز هفتم را " سبت " یعنی روز استراحت می نامیدند . اما برای روزهای دیگر هفته عددی را می گفتند که بیانگر فاصله اش تا روز " سبت " بود به شرح زیر : روز اول ( یکشنبه ) - روز دوم ( دوشنبه ) - روز سوم ( سه شنبه ) و غیره .
  • + امروزه بیش از پنج نوع قهوه وجود دارد که در مناطق استوایی جهان به حالت وحشی می رویند فقط دو نوع از آنها یک بوی خاصی دارند که وقتی بر روی آتش برشته شوند طعم و بویی پیدا می کنند که مطلوب طبع ماست .
  • + بزرگترین بندر صادر کننده قهوه در جهان بندر " سانتوس " واقع در کشور برزیل می باشد .
  • + در نقاط مختلف دنیا نان از مواد گوناگون پخته می شود . مانند : باقلا ؛ سیب زمینی ؛ گیاه ؛ پوست درخت ؛ برنج و نخود در خاور دور نیز میوه درخت بلوط و میوه درخت آلش را برای درست کردن آرد نان مورد استفاده قرار می دهند .
  • + پزشکی علمی هنگامی پیدا شد که دانشمندان یونان باستان بر سر کار آمدند ؛ بیش از دو هزار سال قبل ؛ مردی به نام " بقراط " کتاب های راجع به پزشکی جمع آوری نمود که آنها را گرد آورده های بقراط نامیدند .
  • + ژولیوس سزار طرحی برای سازمان دادن به یک کتابخانه عمومی عرضه کرد .
  • + فکر تاسیس کتابخانه عمومی نخستین مرتبه در میان رومیان باستان پیدا شد .
  • + هر متر برابر با 37/39 اینچ می باشد .

 

 

تبدیل جمله واره ی توصیفی( adjective clause ) به یک عبارت توصیفی( adjective phrase )

 

جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause ) به مجموعه ای از کلمات گفته می شود که ( دارای ارکان جمله از قبیل فاعل، فعل، و………می باشد ) بعد از یک اسم آورده می شود و اطلاعاتی در باره ی آن اسم را ارئه می دهد.

 

به مثال زیر توجه کنید.

 

All over the world, there are peoplewho pollute the environment.

                                        noun              adjective clause             

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمله واره ی  توصیفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه ی people به ما می دهد.

 

 به مثال زیر توجه کنید.  

The carswhich are produced in this factory use a lot of energy.

    noun              adjective clause             

 

در جمله ی بالاقسمتی که زیر آن خط کشیده شده است یک جمـله واره ی توصیـفی است و اطلاعاتی در باره ی کلمه  cars  به ما می دهد.باید توجه داشت که در مثال اول کلمه  people  نقش فاعلی دارد و در مثال دوم کلمه cars  نقش مفعولی دارد.

  

 عبارت توصیفی  ( adjective phrase ) به گروهی از کلمات به هم مرتبط گفته می شود که دارای فاعل و فعل نمی باشند. عبارت توصیفی بعد از یک اسم می آید و اطلاعاتی در باره  ی آن اسم به ما می دهد.

 

به مثال های زیر توجه کنید.

 

 The menworking in this area are in danger.

   noun       adjective phrase

 Anyoneinterested in healthy living should exercise regularly.

   noun         adjective phrase

 

در جملات بالا قسمت هایی که زیرآنها خـط کشیده شده است عبارت های توصیفی هستند که در باره ی men , anyone اطلا عاتی را به ما می دهند. 

  نکته: طریقه ی تبدیل یک جمله واره ی توصیفی  ( adjective clause )به یک عبارت توصیفی (  adjective   

phrase ) :

جمله واره ی توصیفی به دو روش کوتاه به یک عبارت توصیفی تبدیل می شود.

 

الف : اگر فعل بعد از ضمیر موصولی ( who , which , that , …………..)  یکی  از مشتقات  فعل   be یعــنی ( am, is, are was , were, …….) باشد، فعل be به همراه ضمیر موصولی حذف می شود.مثال :

 

Acid rain that is created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

  در جمله ی بالا ضمیر موصولیthat و فعل isحذف وجمله به صورت زیر نوشته می شود.

 

   Acid rain created by burning of gas, oil and coal destroys forest.

 

ب : اگر بعد از ضمیر موصولی who, which, that ,……… فعلی به غیر از مشتقات be  را داشته باشیم غالباً می توان ضمیر موصولی را حذف کردو فعل بعد از آن را به صورت ing  دار به کار برد. به مثال زیر توجه کنید.

Factories  which burn coal and oil help increase pollution.

 

در جمله ی بالا چون بغد از ضمیر موصولی which فعلی غیراز مشتقات be  داریم می توان ضمیرموصولی را حذف و فعل  burn  را به صورت  burning به کار ببریم.

 

 Factories burning coal and oil help increase pollution.

 

نکته: اگر جمله واره ی توصیفی منفی باشد ، هنگام تبدیل آن به عبارت باید قبل از فعل ازnot استفاده کنیم.

 

 به مثال زیر توجه کنید.

Parents who don’t earn enough money send their children to work.

Parents not earning enough money send their children to work.

والدینی که درآمد کافی ندارند فرزندان خود را به سر کار می فرستند.

 

نکته: برای حل تست کافی است توجه کنیم که اگر اسم قبل از جای خالی فاعل باشد یعنی خود ش کاری انجام داده باشدفعل بعد از آن به شکلing  دار می آید اما اگر اسم قبل از جای خالی مفعول باشد یعنی خود ش کاری انجام نداده بلکه کاری بر روی آن انجام شده باشد فعل بعد از آن به شکل p.p نوشته می شود.

 

 به مثال های زیر توجه کنید.

 

1- The experiment………..at the University of Tehran was successful.   

  a) conducted                         b) conducting       ( سراسری ریاضی-84 )                            

  c) to conduct                         d) which conducted

 

2- The psychologists………………the nature of sleep have made important discoveries. (سراسری انسانی - 84 )                                                                                                                

  a) study        b) studying      c)to study      d) be studying

 

توضیح: در مثال شماره ی یک کلمه  experiment نقش مفعولی دارد و به همین خاطر باید بعد از آن قسمت سوم فعل (صفت مفعولی) به کاربرده شود ( p.p ). درمثال شماره ی دوکلمهpsychologists   حالت فاعلی دارد و باید بعد از آن شکل  ing دار به کار برده شود : یعنی  studying . گزینه d  به خاطر وجود فعل  be غلط می باشد.

 

نمونه سؤال : گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 

   1- Somebody………..Jack phoned while you were out.     (  اختصاصی زبان -84 )

  a) being named      b) which named    c) named          d) naming

 

2- Acid rain……….by burning gas, oil, and coal destroys forest.( آزاد ریاضی – 84 )                                          

a) is created           b) created              c) creating         d) which created

 

3- All over the world, there are people………..the land, the sea, the air.    ( سنجش – 84 )               

  a) pollute              b) polluted              c) polluting       d) to pollute

 

4- The boy ………..in the accident was taken to hospital.( آزاد غیر پزشکی – 76 )                                   

  a) injuring            b) injured             c) being injured   d) having injured

 

 

5- The taxi…………us to the airport broke down.

  a) took                 b) was taking         c) taking               d) taken

 

6- The book………..a bout global warming become very popular.

  a) written             b) writing              c) to write             d) which written

 

7-The film can"t describe the terrible conditions……….in Europe after the second world war.

 a) exists                b) existing              c) existed             d) exist

 

8- I prefer to eat the  ice-cream………..by my mother.

  a) which made    b) making               c) is made            d) made

 

9-Which one is wrong ?

I usually catch the train………..only two hours to get there.

  a) that takes         b) taking                c) taken                d) which takes

 

10- Of all the gases……… into the air CO is the most dangerous one.

   a) which release     b) released         c) releasing          d) release

 

 

کلید سؤالات:

 ( 1-c)    ( 2-b )    ( 3-c )   ( 4-b )   ( 5-c )   ( 6-a )   ( 7-b )   ( 8-d )   ( 9-c )   ( 10-b ) 

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید گرامر عمومی زبان ،

 فرمول It...       قهوه و...

مشخصات مدیر وبلاگ

غلامعلی عباسی [0]

غلامعلی عباسی متولد 1340 دبیر بازنشسته زبان انگلیسی در شهرستان اردبیل هستم این وبلاگ دفتر یادداشت بنده است . هر مطلبی که به یادگیری بیشتر زبان انگلیسی کمک نماید و به نظر بنده مفید باشد در این وبلاگ جمع آوری نموده ام و با علاقه مندان به آموزش زبان انگلیسی به اشتراک گذاشته ام . در حد امکان منابع مطالب اعلام می گردد . امیدوارم مورد پسند و استفاده دانش آموزان و دانشجویان زبان انگلیسی واقع گردد .
ویرایش

دسته بندی موضوعی

مقالات فارسی ، دامنه لغات ، مطالب جالب و مفید ، یادداشت روزانه ، گرامر عمومی زبان ، سبک زندگی ، نمونه سوال ، مکالمه ، آموزش زبان انگلیسی ، بهداشت فردی ، مقالات انگلیسی ، گرامر عمومی زبان... ، مطالب جالب و... ، مقالات فارسی در... ، پول و اقتصاد ، زمان در زبان... ، سخنان بزرگان ، بازار و بورس ، آداب زندگی ، اعتماد به نفس ، تغذیه سالم ، بهداشت غذایی ، مطالب جالب ، ضرب المثل ، ریشه کلمات ، بهداشت و سلامت ، اصطلاحات انگلیسی ، مقاله پزشکی ، مقاله فارسی ، آموزش زبان ، آیا می دانستید ، اصطلاحات ، روشهای مطالعه ، ریشه کلمات انگلیسی ، ضرب المثل فارسی ، فیلم و سینما ، قانون جذب ، زمان در زبان ، گرامر عمومی ، مقالات فارسی در... ، گرامر درس به درس ، زندگی نامه افراد... ، درک مطلب ، مقاله آموزشی ، نمونه سوال پیش... ، نمونه سوال درک مطلب ، مقاله تربیتی ، نمونه سوال سوم نظری ، داستان کوتاه - درک... ، بورس و بازار ، خواص خوراکی ها ، آموزش ، آموزش در ایران ، گرامر درس به درس... ، مقالات انگلیسی -... ، مطالب مفید و... ، گفتار بزرگان عالم ، مطالب جالب و مفید -... ، مطالب جالب و مقید ، مطالب خواندنی ، فیش برداری ، گرامر غمومی زبان ، مقالات آموزشی ، مقاله ، مقالات فازسی ، ضرب المثل های فارسی ، ضرب المثل ایرانی ، سرگذشت افراد مشهور... ، زندگی نامه افراد ، آداب معاشرت ، آیا می دانستید ؟ ، آیا می دانستید ؟؟؟ ، آموزش زبان دوم ، آموزش و پرورش در... ، پند بزرگان ، انگلیسی برای سطح... ، ایران ما ، بازار سرمایه ، دامنه لغات انگلیسی ، رفتارهای اجتماعی ، روش های مطالعه ، درک مطلب - دامنه... ، نمونه سوال سال سوم... ، کتاب و کتاب خوانی ، کنکور ، وبلاگ نویسی ، مکالمه - اصطلاحات ، مکالمه در مورد ، مکالمه زبان انگلیسی... ، مقاله انگلیسی ، مقاله پزشکی 2 ، نمونه سوال زبان پیش... ، نمونه سوال زمان های... ، نمونه سوال ترم اول ، نمونه سوال درس... ، مقلات فارسی ، نمونه سوال از درس... ، نمونه سوال از... ، کنکور سراسری ، کسب و کار ، کلمات و جملات... ، نمونه سوال سوم نظری... ، نیاز های آموزش زبان... ، کانون صنفی معلمان ، کتاب خوانی ، کتاب خوانی و مطالعه ، کتاب دوست ماست ، کتاب سناسی ، درک مطلب - دامنه... ، درک مطلب - دامنه... ، رفتار های اجتماعی ، روشهای مطالعه -... ، روشهای مطالغه ، دامنه لغات درس اول... ، درک مطلب - آموزش... ، درک مطلب - آموزش... ، داستان کوتاه... ، دامنه لغات - درک... ، دامنه لغات - مکالمه ، داستان ، داستان کوتاه -... ، تغذیه مناسب ، بیماری ها ، بهداشت ، بهداشت بدن ، بهداشت روزانه ، آموزش و پرورش در... ، آموزش و معلم ، اصطلاحات انکلیسی ، اصطلاحات رایج ، اصطلاحات عامیانه ، اصطلاخات ، اطلاعات عمومی ، افعال با قاعده... ، افعال باقاعده... ، افعال بی قاعده... ، افعال پرکاربرد زبان... ، اقتصاد - بورس ، اقتصاد و بازار -... ، اقتصاد و بازار -... ، اقصاد - بورس ، اقصاد و بازار ، آموزش مکالمات رایج... ، آموزش و پرورش ، آموزش و پرورش ایران ، آیا می دانستید که... ، اس ام اس ، اس ام اس عید نوروز ، Did you know that ، l;hgli hk'gdsd ، lمطالب جالب و مفید ، آموزش ربان انگلیسی ، آموزش انگلیسی ، زندگی نامه افراد... ، زمان در زبان... ، زندگی نامه ، زبان انگلیسی هفتم ، زبان انگلیسی و... ، زبان انگلیسی کلاس... ، زبان هفتم دامنه... ، سرگذشت افراد نامی... ، شعر و ادب ، صفات در زبان... ، زندگی نامه بزرگان ، زندگی نامه... ، سبک زندگی - پزشکی ، سخن بزرگان ، سخننان بزرگان ، ضرب المثل: ، علم پزشکی و سلامت ، گرامر درس دوم زبان... ، گرامر زبان انگلیسی ، قرارداد اجتماعی ، گرامر پیش دانشگاهی ، گرامر درس اول ، مقالات قارسی ، مقالات در مورد زبان... ، مقالات فارسی - سبک... ، مقالات انگلیسی -... ، معنی ضرب المثل... ، مغایرت های زمان ما ، مفالات انگلیسی ، گفتار بزرگان ، گرامر عمومی زبان -... ، گرامر عمومی - نمونه... ، مطالب مفید ، مطالب حالب و مفید ، مطالب حواندنی و... ، مطالب جالب و مفید... ،
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ