شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ هيچ اهرمي همچون بردباري و اميد نمي تواند مشکلات را از پيش پايت بر دارد . ارد بزرگ
ساعت دماسنج
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
4 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top