شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ انتقاد را مي پذيرند افراد موفق ذهن بازي دارند. آنها از انتقادهاي ديگران آزرده نمي شوند و با ديدي مثبت از آن براي پيشرفت خود استفاده مي کنند
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
رتبه 0
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top