شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ " تالاموس " مقدار حرارت بدن را کنترل مي کند و آن را در حدود 37 درجه سانتي گراد نگه مي دارد .
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top