شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ " بارومتر " دستگاهي براي اندازه گيري فشار هوا است اين دستگاه براي اندازه گيري فشار اتمسفر زمين به کار مي رود .
تسبیح دیجیتال
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top