شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بعد از هيتلر همه ي آلمان درک کردند که او چه بلايي بر سر کشور و زيربناهاي آن آورده است. اما يک چيز نابودشده هم بود که فقط ما روشنفکران آن را مي فهميديم و آن خيانت هيتلر به "کلمات" بود. خيلي از کلمات شريف ديگر معاني خودشان را از دست داده بودند، پوچ شده بودند، مسخره شده بودند، عوض شده بودند، اشغال شده بودند. کلماتي مانند آزادي ، آگاهي ، پيشرفت ، عدالت! آدم کجا بودي | هاينريش بل
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
2 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top