شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ در غالب خانواده ها فرزندان بايد از والدين حساب ببرند، به جاي اينکه به آنها احترام بگذارند. صادق هذايت
ساعت ویکتوریا
آموزش زبان انگليسي ب
0 امتیاز
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
آموزش زبان انگليسي ب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top